การบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบงานด้านบัญชีการเงิน (Risk Accounting and Risk Management for Accountants) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/5075Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,424 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,959 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบงานด้านบัญชีการเงิน
(Risk Accounting and Risk Management for Accountants)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อ.คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา


1.บัญชีการเงิน โอกาสของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีอย่างไรบ้าง

2.สิ่งที่กิจการจะได้รับจากการบริหารความเสี่ยงด้านบัญชีการเงิน


3.การควบคุมภายใน และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน


4.ประเภทของการควบคุมภายใน สิ่งต้องนำไปประยุกต์กับกระบวนการทำงาน


5.ความหมายของความเสี่ยง และขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง


6.ความแตกต่างระหว่าง การบริหารความเสี่ยง กับ การควบคุมภายใน


7.การนำองค์ประกอบการควบคุมภายใน ตามแนวคิด COSO มาประเมินด้านบัญชีการเงิน


8.การบริหารความเสี่ยงบัญชีการเงิน ในแต่ละระบบงาน

• ระบบรายได้และการควบคุมลูกหนี้
• ระบบจัดซื้อและการควบคุมเจ้าหนี้
• ระบบการรับเงิน
• ระบบการจ่ายเงิน
• ระบบคลังสินค้า
• ระบบสินทรัพย์ถาวร
• ระบบสารสนเทศ
• ระบบการจัดทำบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงิน

9. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงบัญชีการเงิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการกำกับ
ติดตาม ประเมินผล


10. ข้อจำกัดของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


เงื่อนไขการเข้าอบรม

1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องกรอกข้อมูล ผ่าน Google Forms
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
4. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
5. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
6. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อ.คำนึง สาริสระ

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba