การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/5227

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

(Enterprise Risk Management)
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน
• ทราบถึงความเสี่ยงขององค์กร บูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลปฏิบัติงาน
• สามารถปรับปรุงการรายงานความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้นได้

วิทยากรโดย อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา

หัวข้อสัมมนา

1. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร
2.ปัจจัยความเสี่ยงที่มักเกิดขึ้นในองค์กร และสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง
3.ประเภทของความเสี่ยง (กลยุทธ์, การเงิน, การดำเนินงาน, กฎระเบียบ)
4.ขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
    4.1การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    4.2การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง
    4.3 การกำหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้
    4.4 การประเมินความเสี่ยง
    4.5  การจัดการความเสี่ยง
    4.6 ติดตามผลและการสอบทาน
5.การบริหารความเสี่ยงขององค์กร และการบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน
6. องค์ประกอบและหลักการของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามแนวทาง COSO ERM 2017
    6.1 การกำกับดูแลและวัฒนธรรม (Governance and Culture)
    6.2 กลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์ (Strategy and Objective - Setting)
    6.3 ผลการปฏิบัติงาน (Performance)
    6.4 การสอบทานและการแก้ไขปรับปรุง (Review and Revision)
    6.5 สารสนเทศ การสื่อสารและการรายงาน (Information, Communication and Reporting)
7. ข้อจำกัดของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
8. ตัวอย่างความเสี่ยงในยุค ปัจจุบัน ดิจิทัลที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ
9. Workshop : แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อ.เดชา ศิริสุทธิเดชา

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba