การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน และจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐ เมื่อผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ

รหัสหลักสูตร : 21/5216

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


หัวข้อสัมมนา

 1. ทำความเข้าใจประเภทของหน่วยงานภาครัฐ
 2. หน่วยงานภาครัฐใดบ้างที่ผู้สอบบัญชีเอกชนสามารถเข้าตรวจได้
 3. คุณสมบัติและบทบาทของผู้สอบบัญชีที่สามารถตรวจสอบบัญชีหน่วยงานภาครัฐได้
 4. หน้าที่และการจัดเตรียมข้อมูลของแต่ละส่วนงาน เพื่อรับการตรวจจากผู้สอบบัญชี
  • ส่วนงานบัญชีและการเงิน
  • ส่วนงานจัดหารายได้ (ตามเฉพาะแต่ละหน่วยงานภาครัฐ)
  • ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • ส่วนงานวัสดุและสินค้าคงเหลือ
  • ส่วนงานพัสดุและคุรุภัณฑ์
  • ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
  • ส่วนงานแผนงานและงบประมาณ
  • ส่วนงานยุทธศาสตร์และการจัดทำโครงการ
 5. สรุปขั้นตอนการสอบบัญชีที่นักบัญชีและผู้เกี่ยวข้องควรทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจสอบ
 6. เอกสารใดบ้างที่ต้องจัดเตรียมให้กับผู้สอบบัญชีเมื่อผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ

             6.1 เอกสารทั่วไป

 • เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงาน
 • แผนผังหน่วยงาน
 • ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
 • เอกสารสัญญา

            6.2 เอกสารทางบัญชี

 • งบทดลอง บัญชีแยกประเภท งบการเงินสำหรับปีที่ตรวจสอบ
 • แผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายงานสรุปรายจ่ายที่เกิดขี้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณในแต่ละเดือนและประจำปี
 • ทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถตรวจสอบกับงบประมาณได้
 • รายงานสรุปการจัดทำโครงการในแต่ละโครงการเปรียบเทียบกับงบประมาณ
 • งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement สมุดเงินฝากธนาคาร และสมุดคุมเงินสดย่อย
 • เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
 • ลูกหนี้ การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ที่ค้างชำระ และนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 • เงินลงทุนในกองทุน เช่น Statement สมุดเงินฝาก หรือกรณีหน่วยงานจ้าง บลจ. บริหารกองทุน จัดเตรียม งบการเงิน (กช.) และสัญญาการจัดการกองทุน
 • สินค้าคงเหลือ การวิเคราะห์อายุของสินค้าคงเหลือ นโยบายการตั้งค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ วัสดุล้าสมัย
 • สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เช่น ลูกหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เงินทดรองต่างๆ
 • ทะเบียนทรัพย์สินถาวร พัสดุและคุรุภัณฑ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ รายการซื้อ ขาย ตัดจำหน่าย และบริจาค และนโยบายในการตัดค่าเสื่อมราคา
 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 • เจ้าหนี้และการวิเคราะห์อายุของเจ้าหนี้
 • เงินรับฝากทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน
 • ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น สัญญาต่างๆ ที่ยังดำเนินการอยู่
 • คดีความที่เป็นผู้ฟ้องร้องและถูกฟ้องร้อง จนถึงปัจจุบัน
 1. การจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ
 2. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีที่มักตรวจพบ จากการตรวจสอบบัญชีหน่วยงานภาครัฐ พร้อมวิธีการแก้ไข
  • การรับรู้รายได้อื่นไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
  • การรับรู้รายได้อื่นไม่ตรงตามรอบระยะเวลาบัญชี
  • การรับรู้ค่าใช้จ่ายไม่ตรงตามรอบระยะเวลาบัญชี
  • ทะเบียนทรัพย์สินถาวร พัสดุและคุรุภัณฑ์ไม่สามารถตรวจนับได้ และไม่มีการติดรหัสในทรัพย์สินถาวร

        9. บทกำหนดโทษของหน่วยงาน กรณีผู้สอบบัญชีตรวจพบความผิดพลาด

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

คุณสุวัฒน์ มณีกนกสกุล

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba