กฎหมาย"การแข่งขันทางการค้า" ที่ผู้ประกอบการต้องทราบและระวัง

รหัสหลักสูตร : 21/3539

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

กฎหมาย"การแข่งขันทางการค้า" ที่ผู้ประกอบการต้องทราบและระวัง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
 
 • ปัจจุบันมีผู้เริ่มธุรกิจของตนเองเพิ่มมากขึ้น จึงต้องทำความเข้าใจกับ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทราบในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการประกอบธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 • Update กฎหมายสำคัญ ที่ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจ เพื่อป้องกันความผิดพลาดและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
 • บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน : โทษอาญาโทษปกครอง และความรับผิดทางแพ่ง ทั้งจำทั้งปรับสูงสุด 6 ล้านบาท!


วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


หัวข้อสัมมนา

 1. ทำความเข้าใจจุดประสงค์ของ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าและกฎหมายอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
 • กฎหมายลูกต่างๆ
 • พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 • พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
 • พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
 • แนวทางปฏิบัติในการพิจารณากำหนดขอบเขตตลาดและส่วนแบ่งตลาด
 1. คำนิยามต่างๆในตัวกฎหมายที่ต้องตีความและทำความเข้าใจ
 2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็น “ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด”
 3. อย่างไรถือเป็น ”อำนาจเหนือตลาด” พร้อมทำความเข้าใจ เกี่ยวกับคำว่า “ผูกขาดการตลาด”
  มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร
 4. พฤติกรรมการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจอื่น
  มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร และมีโทษค่าปรับอย่างไร
 • ผู้ประกอบธุรกิจที่อำนาจเหนือตลาดใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม
 • การรวมธุรกิจที่อาจส่งผลลดการแข่งขัน และการรวมธุรกิจที่ส่งผลให้เกิดการผูกขาด หรือเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด
 • มีการตกลงร่วมกันทางธุรกิจเพื่อจำกัดการแข่งขันทางการค้า
 • การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
 • การตกลงกับผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศที่ส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและผู้บริโภค
 1. การ “ฮั้ว” คืออะไร  และมีข้อยกเว้นใดบ้าง ที่ถือว่าการฮั้วไม่มีความผิด
 • การฮั้วราคาหรือเงื่อนไขทางการค้า
 • การฮั้วเพื่อจำกัดปริมาณ
 • การฮั้วประมูล
 • การฮั้วแบ่งตลาด
 1. กรณีเกิดการ “ควบรวมธุรกิจ” จะต้องดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า
 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขอในการ “การควบรวมธุรกิจ” มีหลักเกณฑ์อย่างไร
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาเข้าซื้อสินทรัพย์หรือหุ้น เพื่อควบคุมนโยบายการบริหารธุรกิจ
  การอำนวยการหรือการจัดการที่เป็นการรวมธุรกิจ
 • วิธีการแจ้งผลกรณีเกิดการรวมธุรกิจ
 • บทกำหนดโทษ ในกรณีที่ไม่แจ้งผลการรวมธุรกิจ
 1. การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย กรณีที่ผู้เสียหายรวมตัวฟ้องร้องแก่ผู้ที่มีอำนาจเหนือตลาด
 2. ฐานความผิดตาม พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า บทลงโทษอาญา โทษทางปกครอง
  และความรับผิดทางแพ่ง
 • กรณีฝ่าฝืนการแข่งขันทางการค้า
 • กรณีที่เป็นการกระทำผิดใดปีแรกของการประกอบธุรกิจ
 • กรณีฐานขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่กรณีเปิดเผยข้อเท็จจริง
 • โทษอาญา : จำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้หรืิอทั้งจำทั้งปรับ
 • โทษปกครอง : ปรับไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้
 • กรณีการกระทำความผิดในปีแรกของการประกอบธุรกิจให้ชำระค่าปรับในอัตราไม่เกิน 1 ล้านบาท

    10.Case Study : กรณีศึกษาการทำข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
        ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba