กฎหมายสำคัญในการทำงานของนักบัญชีและการปรับเปลี่ยนสู่ยุค Digital (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/3906Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,210 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,745 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

กฎหมายสำคัญในการทำงานของนักบัญชี
และการปรับเปลี่ยนสู่ยุค Digita (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD

ผู้ทำบัญชี

บัญชี 1.30 ชม อื่นๆ 4.30 ชม.

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 1.30 ชม อื่นๆ 4.30 ชม.

บรรยายโดย อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา

หัวข้อสัมมนา

1.พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

-  กำหนดผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

-  กำหนดความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชี

-  ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

-  ผู้ทำบัญชี

- หน้าที่ตามกฎหมายของผู้ทำบัญชี

2. ประมวลรัษฎากร กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชีในยุคดิจิทัล

- เอกสารทางบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

-   e-Tax Invoice

-   e-Receipt

-   e-WHT

-  การนำเทคโนโลยีในการจัดเก็บเอกสารและบริหารเอกสารแบบ E-Document มาใช้ในงานบัญชี

-  การยื่นงบการเงินผ่านระบบ อิเล็คทรอนิก(e-Service)

-  ระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

-  สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

3. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562

-  ข้อมูลใดบ้าง? เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี

-  บทบาทของนักบัญชีตามกฎหมายมีกี่ประเภท

-  การดูแลและจัดการข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงิน

-  การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ เมื่อหมดวัตถุประสงค์แล้วจะต้องทำลายทิ้ง
บางกรณีไม่สามารถทำลายทิ้งได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร?

-  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตราฐานการรายงานทางการเงิน

4. กฎหมายรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562

-  มาตราฐานการป้องกันและรับมือความเสี่ยงของนักบัญชี

-  ระดับภัยคุกคามที่นักบัญชีต้องทราบ

-  เตรียมความพร้อมในการรับมือความเสี่ยง การตั้งทีมงาน

5. กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

- การรองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

- สาระสำคัญของลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์

- ประเภทของลายมือชื่อ และรูปแบบการลงลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์

- เอกสารใดบ้าง สามารถลงลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์ ที่นักบัญชีต้องทราบ

6.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

- การจัดตั้งบริษัท การถือหุ้น การจัดการบริษัท

- นิติกรรมสัญญา ประเภทต่างๆ

- ประเภทของหนึ้

7. กฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับงานบัญชีและนักบัญชี

8. กฎหมายฟอกเงิน ที่นักบัญชีควรทราบ

9. กฎหมาย e-Payment , กฎหมายเกี่ยวกับเช็ค รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

10. ความรับผิดของนักบัญชี

-   การจัดทำบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

-   การจัดทำบัญชีโดยใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทุจริต ไม่จัดทำบัญชีตามที่ต้องรับผิดชอบ

-   การเปิดเผยข้อมูลของกิจการมีผลทางกฎหมายอย่างไรหรือไม่

-  ความรับผิดชอบในการเซ็นงบการเงิน

-  ไม่นำส่งงบการเงิน

-  เมื่อนำส่งภาษีไม่ครบ ไม่นำส่งภาษี

-  ทำเอกสารเท็จในการขอคืนภาษี

11. Case Study : กรณีศึกษา

· ฎีกาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์

12. ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนข้อมูล

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
1:30 4:30 1:30 4:30

วิทยากร

อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba