กฎหมายสำคัญในการทำงานของนักบัญชีและการปรับเปลี่ยนสู่ยุค Digital

รหัสหลักสูตร : 21/3906

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

กฎหมายสำคัญในการทำงานของนัก
และการปรับเปลี่ยนสู่ยุค Digital

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD

ผู้ทำบัญชี

บัญชี 1.30 ชม อื่นๆ 4.30 ชม.

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 1.30 ชม อื่นๆ 4.30 ชม.

 

บรรยายโดย อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา

หัวข้อสัมมนา

1.พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

-  กำหนดผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

-  กำหนดความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชี

-  ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

-  ผู้ทำบัญชี

- หน้าที่ตามกฎหมายของผู้ทำบัญชี

2. ประมวลรัษฎากร กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชีในยุคดิจิทัล

- เอกสารทางบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

-   e-Tax Invoice

-   e-Receipt

-   e-WHT

-  การนำเทคโนโลยีในการจัดเก็บเอกสารและบริหารเอกสารแบบ E-Document มาใช้ในงานบัญชี

-  การยื่นงบการเงินผ่านระบบ อิเล็คทรอนิก(e-Service)

-  ระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

-  สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

3. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562

-  ข้อมูลใดบ้าง? เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี

-  บทบาทของนักบัญชีตามกฎหมายมีกี่ประเภท

-  การดูแลและจัดการข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงิน

-  การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ เมื่อหมดวัตถุประสงค์แล้วจะต้องทำลายทิ้ง
บางกรณีไม่สามารถทำลายทิ้งได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร?

-  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตราฐานการรายงานทางการเงิน

4. กฎหมายรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562

-  มาตราฐานการป้องกันและรับมือความเสี่ยงของนักบัญชี

-  ระดับภัยคุกคามที่นักบัญชีต้องทราบ

-  เตรียมความพร้อมในการรับมือความเสี่ยง การตั้งทีมงาน

5. กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

- การรองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

- สาระสำคัญของลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์

- ประเภทของลายมือชื่อ และรูปแบบการลงลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์

- เอกสารใดบ้าง สามารถลงลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์ ที่นักบัญชีต้องทราบ

6.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

- การจัดตั้งบริษัท การถือหุ้น การจัดการบริษัท

- นิติกรรมสัญญา ประเภทต่างๆ

- ประเภทของหนึ้

 

7. กฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับงานบัญชีและนักบัญชี

8. กฎหมายฟอกเงิน ที่นักบัญชีควรทราบ

9. กฎหมาย e-Payment , กฎหมายเกี่ยวกับเช็ค รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

10. ความรับผิดของนักบัญชี

-   การจัดทำบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

-   การจัดทำบัญชีโดยใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทุจริต ไม่จัดทำบัญชีตามที่ต้องรับผิดชอบ

-   การเปิดเผยข้อมูลของกิจการมีผลทางกฎหมายอย่างไรหรือไม่

-  ความรับผิดชอบในการเซ็นงบการเงิน

-  ไม่นำส่งงบการเงิน

-  เมื่อนำส่งภาษีไม่ครบ ไม่นำส่งภาษี

-  ทำเอกสารเท็จในการขอคืนภาษี

11. Case Study : กรณีศึกษา

· ฎีกาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์

12. ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนข้อมูล

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
1:30 4:30 1:30 4:30

วิทยากร

อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba