หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ

รหัสหลักสูตร : 21/3508

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี
อื่นๆ 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี
อื่นๆ 6 ชั่วโมง
 


วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


หัวข้อสัมมนา


หัวข้อสัมมนา (การประชุมผู้ถือหุ้น)

1. หลักเกณฑ์และรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมที่ถูกต้องตามข้อบังคับและกฎหมาย
- ใครมีสิทธิ?เข้าร่วมการประชุม
- วิธีการประชุมองค์ประชุมประธานที่ประชุม
- ผู้มีสิทธิลงคะแนน วิธีการลงคะแนน
- การมอบฉันทะให้ลงคะแนน
- มิติของที่ประชุมกรณีต่างๆ


2. ประเภทของการประชุมความหมายและรายละเอียดต่างๆที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
- การประชุมสามัญ
- การประชุมวิสามัญ


3. การประชุมวิสามัญสามารถดำเนินการจัดประชุมในกรณีใดบ้างและมีแนวปฏิบัติอย่างไร
- ใคร? เป็นผู้เห็นสมควรในการจัดประชุมวิสามัญ
- บริษัทขาดทุนจำนวนเท่าไหร่?จึงเรียกประชุมวิสามัญ
- ผู้ถือหุ้น หากต้องการเรียกประชุมจะต้องดำเนินการอย่างไร


4. กรณีการเรียกประชุมวาระการประชุมต่างๆ
- อำนาจหน้าที่ในการเรียกประชุมคือใคร?
- กรณีกรรมการเพียงคนเดียวเรียกประชุมสามารถปฏิบัติได้หรือไม่
- การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์และไปรษณีย์ตอบรับ
- ข้อความสำคัญ ในคำบอกกล่าวในการประชุม


5. การลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์และไปรษณีย์ตอบรับจะต้องมีหลักเกณฑ์ใดบ้าง
- กรณีการประชุมปกติ
- มติพิเศษต่างๆ


6. การจัดทำระเบียบวาระการประชุม
- รายละเอียดในการประชุมวาระต่างๆ
- ระเบียบวาระการประชุมมีเรื่องอะไรบ้าง
- วาระเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- กรณีใดบ้างผู้ถือหุ้นสามารถขอเพิกถอนมติของที่ประชุมได้
- คำว่า “เรื่องอื่นๆ” ที่ระบุในข้อสุดท้าย


7. การจัดทำรายงานการประชุม
- รายละเอียดที่จะต้องจดรายงานการประชุม
- หลักฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดรายงานเพื่อเป็นเอกสารแนบท้าย
- ใคร? จะต้องเป็นผู้ดำเนินการเขียนรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย
- กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการจัดทำรายงานอย่างไร?
- สถานที่..สำหรับจัดเก็บรายงานการประชุมคือที่ไหน


8. กรณีการจัดทำระเบียบวาระการประชุมรายงานการประชุมจะต้องดำเนินการอย่างไร
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ใหม่


9. บทลงโทษเกี่ยวกับการประชุมที่ต้องระมัดระวังตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย

 

หัวข้อสัมมนา (การประชุมกรรมการ)

1. สาเหตุ..ของความผิดพลาดในการประชุมกรรมการ
- การมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน
- การลงคะแนนเสียง Vote มติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- กรณีไม่เข้าร่วมประชุม แต่สร้างหลักฐานเท็จ
- ความเข้าใจผิดระหว่างการประชุมกรรมการกับการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

2. บทบาท หน้าที่ ของกรรมการในการประชุมกรรมการ
- ใคร? มีอำนาจ หน้าที่ ในการเรียกประชุมจัดทำรายงานการประชุม
บันทึกรายงานการประชุมและการลงมติ
- กรรมการ พ้นจากตำแหน่ง ด้วยสาเหตุใดบ้าง?
- กรรมการล้มละลายไร้ความสามารถจะมีผลอย่างไรกับบริษัท
- การเปลี่ยนกรรมการจะต้องจดทะเบียนภายในกี่วัน
- กรรมการใหม่ที่มาแทนในระหว่างปีจะมีอายุในตำแหน่งนานเท่าไหร่?
- กรรมการสามารถประกอบกิจการค้าในรูปแบบเดียวกันหรือแข่งขันทางการค้าได้หรือไม่

3. กรณีความรับผิดของกรรมการ
- ความรับผิดของคณะกรรมการมีอะไรบ้าง
- กรณีความเห็นกรรมการขัดแย้งกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- มติกรรมการที่ให้บริษัทจ่ายเงินไปโดยไม่สมควร
- กรรมการมีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ ติดคุกในกรณีใดบ้าง
- กรรมการติดคุก บริษัทต้องจ่ายค่าปรับ 2 เด้งหรือไม่
- กรรมการที่ไม่ถูกต้องด้วยกฎหมาย หากทำธุรกรรมใดๆจะมีผลกับบริษัทหรือไม่อย่างไร?

4. กรณีการลงคะแนนเสียง Vote ในการประชุมกรรมการ
- มติทั่วไป จะต้องนับจำนวนคะแนนเสียงอย่างไร
- มติพิเศษ จะต้องนับจำนวนคะแนนเสียงอย่างไร
- กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน จะต้องปฏิบัติอย่างไร?ใครเป็นผู้ชี้ขาด

5. กรณีการจัดทำรายงานการประชุม
- รายงานการประชุมกรรมการ ควรจัดทำเป็นภาษาอะไร
- รายงานการประชุมกรรมการผู้จัดทำเป็นผู้ลงนามต้องเป็นคน
เดียวกับประธานกรรมการที่รับรองได้หรือไม่
- การประชุมสามารถประชุมผ่าน Video Conference ได้ หรือไม่
- การบริหารจัดการที่ถูกต้องตามกฎหมายใหม่ที่กรรมการต้องทราบ

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีนานา ทางออกที่ 3 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba