สรุปปัญหางานบัญชีกับแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง

รหัสหลักสูตร : 21/2374

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,243 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,992 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรสรุปปัญหางานบัญชีกับแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
  • รวมปัญหางานบัญชีและแนวทางแก้ไขที่ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  • ประเด็นปัญหาการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
  • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานรายงานการเงินที่สำคัญ


วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา


1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ จากการขายสินค้า หรือการให้บริการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15
   - หลักเกณฑ์สำคัญของการรับรู้รายได้
   - การจัดประเภทรายได้และปัญหาการรับรู้รายได้ตามหลักบัญชี
   - การวัดมูลค่าที่เหมาะสมของรายได้ประเภทต่างๆ
   - การรับรู้รายการ 5 ขั้นตอน

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกหนี้และหนี้สูญทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9
   - การบันทึกบัญชีลูกหนี้และวิธีประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
   - ปัญหาการรับรู้บัญชีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
   - ปัญหาการรับรู้รายการระหว่างบัญชีเงินรับล่วงหน้ากับบัญชีลูกหนี้
   - ปัญหาการตัดจำหน่ายหนี้สูญและรับรู้รายการหนี้สูญได้รับคืน
   - ลูกหนี้กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้กรรมการ
   - ปัญหาลูกหนี้การค้ากับเจ้าหนี้การค้าสามารถนำมาหักลบกันได้หรือไม่
   - ปัญหาการคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ / ลูกจ้าง
   - การควบคุมลูกหนี้และการบริหารลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพ

3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือ และการตรวจนับสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี TAS 2
   - การตรวจนับและการตีราคาสินค้าปลายงวด
   - การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือและการปรับปรุงรายการทางบัญชี
   - ปัญหาด้านการตรวจสอบสินค้าคงเหลือที่นักบัญชีต้องระวัง

4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี TAS 16
   - ปัญหาในการรับรู้ต้นทุน และวิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง
   - วิธีการพิจารณาในการคิดค่าเสื่อมราคาตามสภาพธุรกิจ
   - วิธีการตีราคาใหม่ และเงื่อนไขการตัดรายการออกจากบัญชี

5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงบการเงินที่ต้องจัดทำ ตามมาตรฐานการบัญชี TAS 1
   - การปรับปรุงรายการคงค้าง (Accrued)
   - การปรับปรุงรายการล่วงหน้า (Deferred)
   - หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการจัดทำงบการเงิน
   - งบแสดงฐานะทางการเงินและความแตกต่างรายการหมุนเวียนกับรายการไม่หมุนเวียน
   - รายการที่ต้องแสดงจำนวนเงินในงบแสดงฐานะทางการเงิน
   - งบกำไรขาดทุนและการรับรู้รายได้ค่าใช้จ่าย
   - รูปแบบงบกำไรขาดทุนจำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่และจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
   - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบแสดงการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
   - หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ต้องนำเสนอและเปิดเผยข้อมูล

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 3 (เดิน 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba