การปิดบัญชีและออกงบการเงินแบบครบวงจร (หลักสูตรใหม่ปี 2566) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2321/1Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การปิดบัญชีและออกงบการเงินแบบครบวงจร
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.
  • หลักการบัญชีเบื้องต้นที่ต้องเข้าใจก่อนปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิน
  • สินทรัพย์ของกิจการ,รายได้- ค่าใช้จ่าย การจัดทำหมายเหตุประกอบงบ
  • การปิดบัญชีด้านหนี้สินและทุนการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชี

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1.หลักการบัญชีเบื้องต้นที่ต้องเข้าใจก่อนปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิน
- บัญชี 5 เล่ม การวางระบบและการบันทึกบัญชี การจัดทำงบทดลอง
- มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบัน
- นโยบายการบัญชีที่สำคัญของแต่ละธุรกิจตามเกณฑ์การรับรู้รายได้
- รูปแบบในการจัดทำงบการเงินตามพ.ร.บ. การบัญชี

2.ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของกิจการที่ต้องเข้าใจก่อนปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิน
- การแสดงยอดคงเหลือของบัญชีเงินสด
- เช็คระหว่างทางและยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร
- บัญชีลูกหนี้การค้าและรายได้ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการบัญชี
- ลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ ลูกหนี้ค่าหุ้น ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการบัญชี
- การรับรู้สินค้าคงเหลือ เป็นค่าใช้จ่าย ที่ต้องจัดเตรียมเอกสารอ้างอิง
- การวัดมูลค่าเงินลงทุน และกำไรขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชี
- กรณีศึกษา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่อาจเกิดการด้อยค่า

3.การปิดบัญชีด้านหนี้สินและทุนที่ต้องเข้าใจก่อนปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิน
-การปรับปรุงบัญชีค้างจ่าย
-การปรับปรุงเงินค้ำประกันประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินประกันผลงาน
-การวัดผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชี
-การตรวจสอบรายการ ทุน ในงบทดลอง กับ บอจ.5 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
-การบันทึกรายการรายเงินปันผล พร้อมการตั้งค่าสำรองตามกฎหมาย

4.การปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายที่ต้องเข้าใจก่อนปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิน
-การออกแบบระบบบัญชีเกี่ยวกับรายได้เพื่อให้ง่ายต่อการปิดบัญชี
- การวิเคราะห์รายการรายจ่ายที่มีลักษณะลงทุนหรือรายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure)
- การตัดหนี้สูญและการจัดเตรียมหลักฐานเพื่อฟ้องลูกหนี้ได้
- การวางระบบบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อให้ง่ายต่อการปิดบัญชี
-การเก็บเอกสารการจ่ายค่าใช้จ่ายข้ามปีเพื่อตั้งเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-กรณีศึกษาการรับรู้รายได้กรณีธุรกิจบริการ ขายสินค้า และผลิตสินค้า

5.แนวทางการจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- ภาพรวมของนโยบายทางการบัญชี
- เกณฑ์การจัดทำงบการเงินและนโยบายการบัญชี และข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน

6.จุดสำคัญปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในปัจจุบันที่ต้องจัดเตรียมเอกสารสำหรับเตรียมชี้แจงหลังปิดบัญชี
-การจัดทำแฟ้มเอกสารบันทึกบัญชีด้านรายได้ในงบกำไรขาดทุน
- การจัดเตรียมเอกสารในกรณีหน่วยงานกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. การบัญชี 2543 เรียกตรวจสอบ

7.คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba