เคลียร์ประเด็นปัญหาพร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อปิดบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2221/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเคลียร์ประเด็นปัญหาพร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อปิดบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้mำบัญชี  บัญชี 3 ชม. อื่น ๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่น ๆ 3 ชม.

 

• เพื่อให้นักบัญชีได้เข้าใจถึงประเด็นทางบัญชีที่สำคัญในการจัดทำงบการเงิน
• เพื่อให้นักบัญชีทราบถึงความแตกต่างของรายการทางบัญชี กับหลักภาษีอากร
• เพื่อให้นักบัญชีปรับปรุงรายการได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการกระทบยอดรายการสำคัญในงบการเงิน

 

วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา

Section 1: เคลียร์ประเด็นปัญหาพร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อปิดบัญชี
1. มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. การตรวจสอบเอกสารในการจัดทำบัญชี และเอกสารที่ถูกต้อง
- ความสำคัญของเอกสารหลักฐาน
- เอกสารตาม พรบ.การบัญชี ที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี

3. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชี
- หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้
- การจัดประเภทรายการค่าใช้จ่าย

4. การปรับปรุงรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้
- การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- วิธีการตัดจำหน่ายหนี้สูญ

5. การปรับปรุงรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสินค้าคงเหลือ
- การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
- การปรับปรุงรายการสินค้าคงเหลือด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
- การประมาณการค่าด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ สินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย
- การปรับปรุงรายการสินค้าคงเหลือชำรุด เสียหาย และสูญหาย
- การปรับปรุงผลต่างจากการตรวจนับสินค้าคงเหลือ สินค้า(ขาด)เกินจากรายงาน
- การรับรู้รายการสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่าย


6. การปรับปรุงรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ต้นทุนเริ่มแรกของการได้มาสินทรัพย์
- ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลังและการรับรู้รายการ การต่อเติม ซ่อมแซม บำรุงรักษา และการเปลี่ยนแทน
- การเลือกใช้วิธีราคาทุน และวิธีการตีราคาใหม่ ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- การทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ และการประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
- การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
- การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และการรับรู้รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์

7. การปรับปรุงรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
- การพิจารณาสัญญาเช่าที่เข้าหลักเกณฑ์สัญญาเช่าทางการเงิน
- การรับรู้รายการสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

8. หลักเกณฑ์ทางบัญชีและแนวปฏิบัติทางภาษีที่มีความแตกต่างกัน เพื่อปรับปรุงรายการ  
- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ เช่น การประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ และการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ เช่น การวัดมูลค่า การขายต่ำกว่าราคาตลาด สินค้าขาด-เกิน สินค้าชำรุดเสียหาย สูญหาย การทำลายสินค้า และการส่งเสริมการขาย
- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ถาวร เช่น การคำนวณค่าเสื่อมราคา การตัดจำหน่ายทรัพย์สิน การพิจารณารายจ่ายฝ่ายทุน
- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน เช่น สัญญาเช่าซื้อ สัญญาลิสซิ่ง

9 . การปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีเพื่อเสียภาษี
- รายได้ทางภาษี
- รายจ่ายต้องห้ามทางภาษี
- รายได้ที่ได้รับยกเว้น
- รายจ่ายที่สามารถหักเพิ่มได้
- การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
- การตรวจสอบการประมาณการกำไรครึ่งปี
- สัญญาณเตือนภัยในงบการเงินที่อาจจะเป็นประเด็นในการถูกตรวจสอบ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba