เคลียร์ประเด็นปัญหาพร้อมแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพื่อการปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงินแบบ มืออาชีพ Workshop

รหัสหลักสูตร : 21/2221

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 9,630 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 10,700 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเคลียร์ประเด็นปัญหาพร้อมแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพื่อการปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงินแบบ
มืออาชีพ Workshop

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี  บัญชี 9 ชม. อื่น ๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 9 ชม. อื่น ๆ 3 ชม.

 

• เพื่อให้นักบัญชีได้เข้าใจถึงประเด็นทางบัญชีที่สำคัญในการจัดทำงบการเงิน
• เพื่อให้นักบัญชีทราบถึงความแตกต่างของรายการทางบัญชี กับหลักภาษีอากร
• เพื่อให้นักบัญชีปรับปรุงรายการได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการกระทบยอดรายการสำคัญในงบการเงิน

 

 

วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

Section 1: เคลียร์ประเด็นปัญหาพร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อปิดบัญชี
1. มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. การตรวจสอบเอกสารในการจัดทำบัญชี และเอกสารที่ถูกต้อง
- ความสำคัญของเอกสารหลักฐาน
- เอกสารตาม พรบ.การบัญชี ที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี

3. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชี
- หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้
- การจัดประเภทรายการค่าใช้จ่าย

4. การปรับปรุงรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้
- การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- วิธีการตัดจำหน่ายหนี้สูญ

5. การปรับปรุงรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสินค้าคงเหลือ
- การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
- การปรับปรุงรายการสินค้าคงเหลือด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
- การประมาณการค่าด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ สินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย
- การปรับปรุงรายการสินค้าคงเหลือชำรุด เสียหาย และสูญหาย
- การปรับปรุงผลต่างจากการตรวจนับสินค้าคงเหลือ สินค้า(ขาด)เกินจากรายงาน
- การรับรู้รายการสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่าย


6. การปรับปรุงรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ต้นทุนเริ่มแรกของการได้มาสินทรัพย์
- ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลังและการรับรู้รายการ การต่อเติม ซ่อมแซม บำรุงรักษา และการเปลี่ยนแทน
- การเลือกใช้วิธีราคาทุน และวิธีการตีราคาใหม่ ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- การทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ และการประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
- การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
- การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และการรับรู้รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์

7. การปรับปรุงรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
- การพิจารณาสัญญาเช่าที่เข้าหลักเกณฑ์สัญญาเช่าทางการเงิน
- การรับรู้รายการสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

8. หลักเกณฑ์ทางบัญชีและแนวปฏิบัติทางภาษีที่มีความแตกต่างกัน เพื่อปรับปรุงรายการ  
- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ เช่น การประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ และการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ เช่น การวัดมูลค่า การขายต่ำกว่าราคาตลาด สินค้าขาด-เกิน สินค้าชำรุดเสียหาย สูญหาย การทำลายสินค้า และการส่งเสริมการขาย
- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ถาวร เช่น การคำนวณค่าเสื่อมราคา การตัดจำหน่ายทรัพย์สิน การพิจารณารายจ่ายฝ่ายทุน
- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน เช่น สัญญาเช่าซื้อ สัญญาลิสซิ่ง

9 . การปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีเพื่อเสียภาษี
- รายได้ทางภาษี
- รายจ่ายต้องห้ามทางภาษี
- รายได้ที่ได้รับยกเว้น
- รายจ่ายที่สามารถหักเพิ่มได้
- การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
- การตรวจสอบการประมาณการกำไรครึ่งปี
- สัญญาณเตือนภัยในงบการเงินที่อาจจะเป็นประเด็นในการถูกตรวจสอบ

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Section 2 การจัดประเภทรายการทางบัญชี
เพื่อปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงินแบบมืออาชีพ Work Shop
1. การตรวจรายการเพื่อกระทบยอดรายการบัญชีที่สำคัญ (Reconcile)
- งบทดลองก่อนการปิดบัญชี
- เงินสดคงเหลือในมือ
- เงินสดและเงินฝากธนาคาร
- บัญชีลูกหนี้
- สินค้าคงเหลือ
- สินทรัพย์ถาวร
- บัญชีเจ้าหนี้
- บัญชีสินทรัพย์ และ หนี้สิน
- ภาษีซื้อ และภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด
- ภาษีขาย และภาษีขายรอเรียกเก็บ
- รายได้/ค่าใช้จ่ายที่สำคัญ เช่น ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2. การจัดทำงบการเงินตามรูปแบบของ e-Filling
- องค์ประกอบของงบการเงินที่ต้องนำเสนอ
- รูปแบบรายการย่อของงบการเงินที่ต้องนำเสนอ
- คำอธิบายของรายการย่อของสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และ ค่าใช้จ่าย
- การ Grouping รายการผังบัญชีในงบทดลอง ตามรูปแบบรายการย่อที่ต้องนำเสนอในงบการเงิน
- การจัดประเภทของรายการ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อเปิดเผยรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. Workshop การ Grouping งบการเงินตามรูปแบบรายการย่อ และการจัดทำงบการเงิน

4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
9:0 3:0 9:0 3:0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba