การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนสำหรับนักบัญชี เพื่อเพิ่มกำไรให้องค์กร

รหัสหลักสูตร : 21/2158

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนสำหรับนักบัญชี เพื่อเพิ่มกำไรให้องค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• การวางแผนองค์กรเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติการลดต้นทุน
• การบริหารจัดการการลดต้นทุนสำหรับนักบัญชี
• การวิเคราะห์อัตราส่วนในการบริหารต้นทุน

วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน
- การเข้าใจหลักการพื้นฐานของการวางแผนต้นทุน
- แนวคิดพื้นฐานของการเพิ่มผลกำไร
- การบริหารจัดการต้นทุน (Cost Management)
- การลดต้นทุน (Cost Down, Cost reduction)
- การพัฒนาและขั้นตอนของกิจกรรมในการลดต้นทุน
- เข้าใจต้นทุนเพื่อลดต้นทุนในภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิต
- การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อใช้ในการลดต้นทุน
* ต้นทุนคงที่
* ต้นทุนแบบขั้นบันได
* ต้นทุนผันแปร
* ต้นทุนกึ่งผันแปร

2. การวางแผนองค์กรเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติการลดต้นทุน
- การจัดทำโครงสร้างการลดต้นทุนเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม
- ข้อคำนึงและสิ่งที่ขาดไม่ได้ในโครงสร้างการลดต้นทุน
- การจัดทำโครงสร้างการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร
- การพัฒนา การปรับ การใช้ประโยชน์ และเงื่อนไข ของโครงสร้างการลดต้นทุน

3. ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนมาประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุน
- การจำแนกต้นทุนตามหน้าที่ทางธุรกิจและหน้าที่ของสายงาน
- การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์ของต้นทุน
- การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์ของงวดบัญชี (Basic of Accounting Period)
- การจำแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน (Basic of Regularity of Occurrence)
- การจำแนกต้นทุนตามการตัดสินใจ (Relevant Cost)
- แนวคิด ปัจจัย ของต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) และต้นทุนประมาณการ (Estimated Cost)

4. การบริหารจัดการการลดต้นทุนสำหรับนักบัญชี
- การสร้างกิจกรรมขององค์กรเพื่อเกิดการประสานงานของกิจกรรมลดต้นทุน
- การวางแผนการลดต้นทุน
- ปัญหา อุปสรรค สาเหตุ และแนวทางการจัดการกิจกรรมการลดต้นทุน
- การจัดทำคู่มือในการลดต้นทุน
* การตั้งหัวข้อในการลดต้นทุน
* การลดต้นทุนผลิตภัณฑ์
* ขั้นตอนการลดต้นทุน
* ใช้วิธีการของต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Base Costing – ABC)
* การจัดทำแผนภูมิก้างปลา (Cause and Effect Diagram)
* การทำแผนการลดต้นทุนตามเป้าหมาย (Target Cost)
* การใช้เครื่องมือจุดคุ้มทุน (Break Even Point)
* การใช้ระบบ MBO มากำกับการลดต้นทุน

5. ข้อคิดและแนวทางปฏิบัติในการลดต้นทุนของฝ่ายบัญชีต้นทุน
- ความสัมพันธ์ของต้นทุนและกำไร
- ความสัมพันธ์ของต้นทุนระหว่างหน่วยงาน
- การลดจำนวนการใช้วัตถุดิบและการลดราคาซื้อ
- การควบคุมค่าแรงงาน
- แนวทางการพิจารณาลดปัจจัยด้านสินค้าคงคลัง
- การปรับปรุงในการลดความสิ้นเปลืองความสูญเสียของต้นทุนการผลิต
- การปรับปรุงพิจารณาลดปัจจัยด้านการขาย/ด้านบุคลากร/ด้านการดำเนินงาน
- ภาพรวมในการพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งองค์กร

6. การวิเคราะห์อัตราส่วนในการบริหารต้นทุน
- การใช้วัตถุดิบ
- จัดจ้างการผลิต
- ต้นทุนการบำรุงรักษา
- ต้นทุนพลังงาน
- ค่าเช่า
- ค่าขนส่ง
- ค่าภาษี
- ค่าวิจัยและพัฒนา
- ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงานและอุปกรณ์สำนักงาน
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
- การหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ/วัตถุดิบ/สินค้าระหว่างผลิต/สินค้าสำเร็จรูป
- การใช้วัสดุสิ้นเปลือง
- ต้นทุนแรงงานทางตรง/ค่าแรงงานทางอ้อม
- ต้นทุนการผลิตรวม
- การหักค่าเสื่อมราคา
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย
- ค่าดอกเบี้ย

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พ้อยต์ เพลินจิต
100 ถ. วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 055 9000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 5


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba