มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีผลบังคับใช้ ปี 2023 (จ.ปทุมธานี)

รหัสหลักสูตร : 21/2136/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีผลบังคับใช้ ปี 2023
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญ
• สรุปประเด็นสำคัญการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน
• ประเด็นปัญหาทางบัญชีที่กระทบกับมาตรฐานรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์


1. สรุปการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

2. สรุปประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญ
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 การรวมธุรกิจ
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 สัญญาเช่า
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

3.สรุปประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่สำคัญ
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนีสินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม
- TSIC 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
- TFRIC 22 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า
- TFRIC 23 ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้

4. กรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงิน ปรับปรุงใหม่

5. สรุปแนวปฏิบัติจากการเปลี่ยนแปลงและการนำมาถือปฏิบัติ

6. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba