เคล็ดลับการปรับปรุงรายการทางบัญชี พร้อมการปิดบัญชีสิ้นงวดให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี (จ.เชียงใหม่)

รหัสหลักสูตร : 21/2742/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเคล็ดลับการปรับปรุงรายการทางบัญชี พร้อมการปิดบัญชีสิ้นงวดให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• วิธีการที่จะบันทึกรายการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด
• เทคนิคการบันทึกรายการปิดบัญชี (Closing Entries)
• มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา


1. มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด ที่มีผลกระทบต่อรายการที่ต้องปรับปรุงบัญชี

2. การปรับปรุงรายการคงค้าง (Accrued)
- รายได้ค้างรับ (Accrued Revenues)
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses)

3. การปรับปรุงรายการล่วงหน้า (Deferred)
- รายได้รับล่วงหน้า (Deferred Income or Unearned Revenue)
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense)

4. การปรับปรุงวัสดุใช้ไป (Supplies)

5. การปรับปรุงหนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Account)

6. การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา (Depreciation)

7. การปรับปรุงค่าสูญสิ้น (Improve the lost value)

8. การปรับปรุงค่าตัดจำหน่าย (Amortization adjustment)

9. การปรับปรุงอื่น เช่น การปรับสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวดให้เป็นราคาทุนหรือมูลค้าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

10. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี จากการปฏิบัติงาน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
- วิเคราะห์รายการและบันทึกรายการบัญชีผิด
- บันทึกจำนวนเงินผิด
- ลืมบันทึกรายการบัญชี

11. วิธีการที่จะบันทึกรายการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด

12. การปรับปรุงบัญชี การกลับรายการทางการบัญชี (Reversing Entries)
- ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า กรณีที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน
- รายได้รับล่วงหน้า กรณีที่บันทึกเป็นรายได้ทั้งจำนวน
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- รายได้ค้างรับ

13. การบันทึกรายการปิดบัญชี (Closing Entries)
- การบันทึกรายการเพื่อโอนปิดบัญชีรายได้ไปยังบัญชีกำไรขาดทุน
- การบันทึกรายการเพื่อโอนปิดบัญชีค่าใช้จ่ายไปยังบัญชีกำไรขาดทุน
- การบันทึกปิดบัญชีกำไรขาดทุน
- การบันทึกปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวหรือเงินถอน
- ปิดบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
199 42 ถนน ช้างคลาน ตำบล ช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba