Junior Accountant การบันทึกรายการค้า การปรับปรุงบัญชี การจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี สำหรับนักบัญชีระดับปฏิบัติการ

รหัสหลักสูตร : 21/2177/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 
Junior Accountant การบันทึกรายการค้า การปรับปรุงบัญชี การจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี สำหรับนักบัญชีระดับปฏิบัติการ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
  • หลักการบัญชีเบื้องต้นที่ต้องเข้าใจสำหรับนักบัญชีระดับปฏิบัติการ
  • การจัดทำรายละเอียดประกอบงบ และปิดบัญชีงบการเงินของบริษัทที่นักบัญชีต้องรู้
  • กรณีศึกษาตัวชี้วัดผลงาน ด้านต้นทุน ด้านลูกหนี้ และด้านเจ้าหนี้

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1.หลักการบัญชีเบื้องต้นที่ต้องเข้าใจสำหรับนักบัญชีระดับปฏิบัติการ  (Junior Accountant)
- การวางระบบและการบันทึกบัญชี
- การจัดทำงบทดลอง
- นโยบายการบัญชีที่สำคัญของแต่ละธุรกิจตามเกณฑ์การรับรู้รายได้
- รูปแบบในการจัดทำงบการเงินตามพ.ร.บ. การบัญชี
• ด้านต้นทุน Cost  Accountant  
- เก็บข้อมูลของวัตถุดิบ  ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่าย
- คำนวณต้นทุนมาตรฐานของสินค้าใหม่
- คำนวณปรับปรุงต้นทุนสินค้าปัจจุบัน
- เสนอขออนุมัติต้นทุนมาตรฐาน
- ศึกษาขั้นตอนของงานที่จะประมูล
- ประสานงานกับฝ่ายขายโครงการ
- ประมาณการต้นทุน
- กรณีศึกษาตัวชี้วัดผลงานของ (Performance Indicators) ด้าน Cost  
• ด้านลูกหนี้ Accounting Receivable
- ตรวจสอบยอดเงินกับใบนำฝากและรายงานการรับเงิน
- งานตรวจสอบเอกสารด้านรับ
- ตรวจสอบยอดเงินกับใบนำฝากและรายงานการรับเงิน
- ตรวจสอบเอกสารและอำนาจการเซ็นอนุมัติ
- งานติดตามหนี้
- จัดตรวจสอบเอกสาร จัดทำบิล และส่งใบวางบิล
- กรณีศึกษาตัวชี้วัดผลงานของ (Performance Indicators) ด้าน AR
• ด้านเจ้าหนี้ Accounting Payable
- งานตรวจสอบใบสำคัญจ่ายและตั้งหนี้
- ตรวจรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ลงบันทึกบัญชีระบบใบสำคัญจ่าย
- ตั้งหนี้ในระบบ ERP/โปรแกรมบัญชี
- ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- กรณีศึกษาตัวชี้วัดผลงานของ ตำแหน่งงาน(Performance Indicators) ด้าน AP

2.จัดทำรายละเอียดประกอบงบ / งบทดลอง / งบกำไรขาดทุน / งบแสดงฐานะการเงิน
- แฟ้มข้อมูลกิจการ
- แฟ้มเอกสารซื้อสินค้า/บริการ
- แฟ้มภาษีซื้อ และภาษีขาย
- แฟ้มใบสำคัญจ่าย
- แฟ้มใบสำคัญรับเงิน
- แฟ้มภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
- แฟ้มเงินเดือนละประกันสังคม
- แฟ้มทะเบียนทรัพย์สิน
- แฟ้มภาษี ภ.ง.ด. 1 3 36 53 ภพ. 30 ภธ. 40
- แฟ้มกระดาษทำการ งบทดลองรายเดือน และการปรับปรุงบัญชี

3.ปิดบัญชีงบการเงินของบริษัท
- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
- รายละเอียดลูกหนี้รายตัว
- รายงานสินค้าคงเหลือ
- รายงานการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- รายละเอียดเจ้าหนี้รายตัว
- งบทดลอง
- งบการเงิน


4.การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working Relationship)
- ฝ่ายจัดซื้อ
- แผนกการเงิน
- ผู้ขาย
- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

5.ความยากของงาน / ความเสี่ยง / ข้อควรระวัง (Major Challenges)
- ต้องตรวจสอบข้อมูลที่มีปริมาณมากภายในเวลาที่กำหนด ต้องติดตามเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทันเวลา

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอนุมัตินับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีสวนหลวง ร.9 ทางออกที่ 1 (ห่างจากสถานี 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba