รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 กับผลกระทบทางบัญชีและภาษีอากร (หลักสูตรใหม่ ปี 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/2244

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
กับผลกระทบทางบัญชีและภาษีอากร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม.อื่นๆ3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม.อื่นๆ3 ชม.

• ปัญหาการรับรู้รายได้ระหว่างหลักการบัญชีแบบ Five Step Model กับภาษีเงินได้นิติบุคคล
• ปัญหาการรับรู้รายได้เสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (Point in Time) หรือตลอดช่วงเวลาหนึ่ง (Over Time)จากการขายสินค้า  และรายได้ค่าบริการ
• ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแสดงรายการในงบกำไรขาดทุน (แบบ Gross หรือ Net) เมื่อสิ้นรอบบัญชีในทางบัญชีกับภาษีอากรจะต้องปฏิบัติอย่างไร

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการทางบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15


2. การรับรู้รายได้ตามเงื่อนไข 5 ขั้นตอนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15


3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ที่แตกต่างจากภาษีพร้อมการปรับปรุง


4. กิจการประเภทใดบ้างที่มีผลกระทบและกิจการที่ไม่มีผลกระทบต่อการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 มาปฏิบัติ


5. ความแตกต่างทางบัญชีกับภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
   - สัญญาและภาระที่ต้องปฏิบัติ
   - รายได้
   - การรับรู้รายได้


6. วิธีปฏิบัติทางบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับ TFRS 15
   - ระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้า
   - ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา
   - กำหนดราคาของรายการ
   - ปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา
   - รับรู้รายได้เมื่อ (หรือขณะที่) กิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น


7. การปันส่วนรายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในทางภาษีอากรยอมรับหรือไม่และต้องปฏิบัติอย่างไร


8.ปัญหาของกิจการที่มีผลกระทบต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 และ ภาษีอากรที่ต้องระมัดระวัง
  - การขายที่ให้สิทธิในการคืน
  - การขายสินค้าพร้อมติดตั้ง
  - การขายสินค้าที่มีเงื่อนไข
  - กิจการรับเหมาก่อสร้าง
  - การขายสินค้าที่มีการรับประกัน
  - กิจการให้บริการที่มีเงื่อนไข
  - การให้คูปองส่วนลด
  - การสะสมแสตมป์หรือแต้มสะสม
  - การนำสินค้ามาแจกเพื่อแลกกับการใช้บริการ


9. ความแตกต่างของมาตรฐานการรายงานทางการเงินกับภาษีจะต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ)ทุกรายการหรือไม่แนวปฏิบัติที่ต้องระมัดระวัง


10.ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแสดงรายการในงบกำไรขาดทุน (แบบ Gross หรือ Net) เมื่อสิ้นรอบบัญชีในทางบัญชีกับภาษีอากรจะต้องปฏิบัติอย่างไร


11.การออกใบกำกับภาษีกับการรับรู้รายได้ทางบัญชี


12.ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี รวม/แยกรายการสินค้า/บริการ ผลการรับรู้รายได้ทางบัญชีและการหักภาษี ณ ที่จ่าย


13.หลักเกณฑ์ในการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้เป็นรายการทางภาษี


14. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba