แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ

รหัสหลักสูตร : 21/2276

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• สรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
• เงื่อนไขและวิธีการในการรับรู้ต้นทุน
• ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ ของพนักงาน

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา


1. สรุปความสำคัญมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน

2.“ผลประโยชน์ของพนักงาน” คำนิยามตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 มีการแบ่งผลประโยชน์เป็นกี่ประเภท

3. การรับรู้รายการผลประโยชน์ระยะสั้นทั้งหมดของพนักงานในระหว่างงวดบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ค่ารักษาพยาบาล

4. การรับรู้รายการในกรณีที่พนักงานมีสิทธิการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทน เช่น การลาป่วย ลาคลอดบุตร

5. สิทธิการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสม ที่เกิดจากการไม่ได้ใช้สิทธิในงวดปัจจุบัน และสามารถยกยอดไปใช้ในอนาคตได้ กิจการจะรับรู้และวัดมูลค่าอย่างไร

6. เงื่อนไขและวิธีการในการรับรู้ต้นทุน จากการที่คาดว่าจะต้องจ่ายส่วนแบ่งกำไรและโบนัส

7. กิจการที่มีธรรมเนียมปฏิบัติในการจ่ายโบนัส ภาระผูกพันที่เกิดขึ้นนี้จะวัดมูลค่าและบันทึกบัญชีอย่างไร

8. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน จะปฏิบัติอย่างไรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

9. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน มีรายการใดบ้างและต้องปฏิบัติอย่างไร

10. ความแตกต่างระหว่าง “โครงการสมทบเงิน” กับ “โครงการผลประโยชน์”

11. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า “โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้” และ “โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้”

12. วิธีปฏิบัติในการรับรู้เงินสมทบที่จ่ายให้โครงการเงินสมทบ

13. ขั้นตอนในการบันทึกบัญชีสำหรับโครงการผลประโยชน์

14. การกำหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และการนำมาประยุกต์ใช้กับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน

15. ตัวอย่างการคำนวณ

16. ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง ต้องรับรู้และบันทึกบัญชีอย่างไร

17. การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี

18. รูปแบบการนำเสนอข้อมูลของเนื้อหาในงบการเงินสำหรับโครงการผลประโยชน์ตามมาตรฐานการบัญชี

19. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พ้อยต์ เทอร์มินอล 21
2 ซอย สุขุมวิท 19 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
020569000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก ทางออกที่ 3


รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สุขุมวิท ทางออกที่ 3


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba