เทคนิคการควบคุมภายในด้านรายงานการเงินด้วย J-SOX เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/2206

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการควบคุมภายในด้านรายงานการเงินด้วย J-SOX เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
  • ภาพรวมการควบคุมภายในตามแนวทางของ J-SOX
  • J-SOX กับการควบคุมรายงานทางการเงิน ในส่วนที่เป็นประเด็นความเสี่ยงใหม่
  • การควบคุมภายในด้านรายงานการเงิน (Internal Control over Financial Reporting : ICFR)

วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา

1. เรียนรู้ระบบการควบคุมภายในของ J-SOX

2. กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การพัฒนาการควบคุมภายในของ J-SOX

3. ข้อกำหนดตามเงื่อนไขของการควบคุมภายใน J-SOX

4. ปัญหาและความเป็นมาก่อนการเกิดการควบคุมภายใน J-SOX

5. ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายใน และ J-SOX

6. ภาพรวมการควบคุมภายในตามแนวทางของ J-SOX

7. บทบาทใหม่ของฝ่ายงานต่าง ๆ ตาม J-SOX
   - เจ้าของภาระงาน
   - ฝ่ายบัญชีและการเงิน
   - ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก
   - ผู้บริหารระดับสูง
   - ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Compliance Unit

8. J-SOX กับการควบคุมรายงานทางการเงิน ที่เป็นประเด็นความเสี่ยง
   - ความเสี่ยงที่ส่งผลถึงการรับรู้รายได้ (Revenue Recognition) ทุกด้านตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   - ด้านระบบงาน QAD
   - ด้านการช่วยสอดส่องการทุจริต
   - Cyber Attack
   - e-TAX Invoice
   - e-CUSTOM (Next-step NSW)

9. การควบคุมภายในด้านรายงานการเงิน (Internal Control over Financial Reporting : ICFR)
   - การควบคุมภายในระดับบริษัท (Company Level Control : CLC)
   - การควบคุมระดับปฏิบัติงาน (Business process Level Control : BLC)
   - การควบคุมที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของ IT
   - IT General Control: ITGC)
   - แนวโน้มและข้อจำกัดจากการใช้ J-SOX

10. บทลงโทษของ การไม่ปฏิบัติตาม J-SOX

11. ปัญหาและอุปสรรค ของการประยุกต์ใช้ J-SOX ในการปฏิบัติงานจริง

12. กรณีศึกษาการควบคุมภายใน และรายงานทางการเงินตามแนวปฏิบัติของ J-SOX

13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พ้อยต์ เพลินจิต
100 ถ. วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 055 9000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 5


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba