สรุปประเด็นที่สำคัญและปัญหาที่พบในเชิงปฏิบัติของ TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16

รหัสหลักสูตร : 21/2287

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


สรุปประเด็นที่สำคัญและปัญหาที่พบในเชิงปฏิบัติ
ของ TFRS 9, TFRS 15
และ TFRS 16


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน
• สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
• สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 สัญญาเช่า
• ประเด็นปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบในเชิงปฏิบัติของ TFRS 9, TFRS15, TFRS16 มาใช้

วิทยากรโดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปประเด็นสำคัญ TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
   - การจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงิน
   - การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก และวัดมูลค่าภายหลังของราคาทุนตัดจำหน่ายมูลค่ายุติธรรม
   - การเปลี่ยนแปลงและจัดประเภทรายการ
   - การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
   - การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน

2. สรุปประเด็นสำคัญ TFRS 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
   - ตัวแบบ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ตาม TFRS 15
   - การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า และโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
   - การให้บริการ
   - การให้ผู้อื่นใช้ทรัพย์สินของกิจการ
   - การรับรู้รายได้กรณีธุรกรรมซับซ้อน
   - ตัวอย่างและข้อควรระวังในการรับรู้รายได้

3. สรุปประเด็นสำคัญ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า
   - การจัดประเภทของสัญญาเช่าที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
   - การแสดงรายการบนงบแสดงฐานะการเงิน
   - ผลกระทบต่อการนำเสนองบการเงิน

4.ประเด็นปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบในเชิงปฏิบัติของ TFRS 9, TFRS15, TFRS16 มาใช้

5. ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 3 (เดิน 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba