สูตรสำเร็จการวางแผน ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบงานสำหรับ Accounting Manager (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/2179

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 6,099 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,848 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรAccounting Manager สูตรสำเร็จการวางแผน ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบงานสำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
  • กลยุทธ์การวางแผนงาน การควบคุมงาน Accounting Manager
  • กลยุทธ์สำคัญแนวทางการกำกับดูแล Accounting Manager
  • แนวทางในการเตรียมความพร้อม และการบริหารความเสี่ยงด้านบัญชี

วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา

1. Accounting Manager กับภาพรวมการบริหารงาน การวางแผน การจัดการและควบคุม การตรวจสอบงาน การกำกับดูแล
   - บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ  Accounting   Manager (Key Responsibilities)
   - การควบคุม และตรวจสอบการจัดทำรายงาน  การยื่นแบบภาษีอากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
   - การจัดทำรายงานและบทวิเคราะห์งบทางการเงิน และข้อมูลที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
   - กำหนดนโยบาย แผนงาน และงบประมาณด้านการเงินที่สอดคล้องกับแผนงาน
   - บริหารเงินทุนเวียนเวียนและสภาพคล่องของเงินสด การกู้ยืม การรับจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน
   - วิเคราะห์สภาพทางการเงินโดยการติดตาม ศึกษาสภาวะการเงินในตลาดทั้งในและต่างประเทศ ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ

2. ความคาดหวังของผู้บริหารต่อ Accounting Manager ในยุคดิจิทัล
   - แนวทางในการเพิ่มคุณค่านักบัญชีให้กับองค์กร
   - ทักษะที่จำเป็นที่นักบัญชีต้องมีเพื่อเป็นคู่คิดให้เจ้าของธุรกิจ
   - การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
   - ความสามารถการเข้าใจธุรกิจ และศึกษากระบวนการทำงาน วิเคราะห์ความต้องการในระบบงานได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ หรือสร้างทางเลือกให้กับทีมบัญชี
   - ความสามารถการติดต่อสื่อสารกับส่วนงานอื่น ๆ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ดี
   - ทักษะความเป็นผู้นำ น่าเชื่อถือ
   - การเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างรวดเร็ว สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

3.กลยุทธ์สำคัญการวางแผนงาน Accounting Manager
   - การให้คำปรึกษาทำงบประมาณ กำกับดูแลแผนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
   - การวางแผนร่วมกับฝ่ายผลิตในการกำหนดต้นทุนมาตรฐานของสินค้า
   - การคำนวณต้นทุน วิเคราะห์ควบคุม ติดตาม  ตรวจสอบของต้นทุนการผลิต  ต้นทุนขาย หรือ ต้นทุนการบริการ
   - การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุน
   - วิเคราะห์อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง
   - การควบคุมการปิดบัญชีและจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอให้กับผู้บริหาร

4. กลยุทธ์สำคัญการควบคุมงาน Accounting Manager  
    - การนำเสนอรายงานพร้อมผลการวิเคราะห์ที่ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจง่าย และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   - รายงานสภาพคล่องและกระแสเงินสดของบริษัท
   - รายงานโครงสร้างเงินทุนและหนี้สินที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท
   - รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า
   - รายงานปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบทางการเงินของบริษัท
   - รายงานวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานและฐานการเงินของบริษัท

5. กลยุทธ์สำคัญแนวทางการกำกับดูแล Accounting Manager  
   - การประมวลผล การตัดสินใจของฝ่ายบริหารที่ผ่านมาที่มีต่องบการเงิน ว่าผลเป็นไปในทิศทางใด และวิธีการเสนอข้อเสนอแนะในเรื่องสำคัญ ๆ

6. กรณีศึกษาการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์งบการเงินด้วยแผนภาพและแผนภูมิอย่างมีประสิทธิผล

7. แนวทางในการเตรียมความพร้อม และการบริหารความเสี่ยงด้านบัญชี
   - ความเสี่ยงด้านการเงิน
   - ความเสี่ยงด้านธุรกิจ
   - ความเสี่ยงด้านการบัญชีและภาษีอากร

8. การตรวจสอบงานและข้อควรระวัง (Major Challenges) ของ Accounting Manager  
   - กฎระเบียบ หรือข้อบังคับได้แก่ กฎหมาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน นโยบายบริษัทฯ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
   - การประสานงานภายใต้เวลาที่จำกัดเพราะต้องรอรับข้อมูลจากทุกหน่วยงาน
   - เทคนิคการตรวจสอบงานและการถ่านทอดงาน
   - การตรวจสอบการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในองค์กร
   - เทคนิคการฎิบัติงานภายใต้ภาระความกดดันต่าง ๆ

9. Accounting Manager กับการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working Relationship)
   - ดูแลทีมบัญชี (Supervise Accounting team)
   - ประสานงานและให้ข้อมูลกับแผนกอื่นๆ (Ensure strong cooperation with other departments)
   - รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (Perform Special topics as per assignment)

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ
250 ถ. สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
026498888
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก ทางออกที่ 5


รถไฟฟ้า MRT สถานีสุขุมวิท ทางออกที่ 3


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba