70 ประเด็นปัญหาภาษีธุรกิจนำเข้าและส่งออก

รหัสหลักสูตร : 21/8431/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


70 ประเด็นปัญหาภาษีธุรกิจนำเข้าและส่งออก

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

 1. อย่างไรถือเป็นการนําเข้า และ ส่งออกตามประมวลรัษฎากร
 2. การนําเข้าสินค้า กับการนําเข้าบริการแตกต่างกันอย่างไร
 3. การส่งออกสินค้า กับ การส่งออกบริการแตกต่างกันอย่างไร
 4. ภาระภาษีของกิจการนําเข้า และ ส่งออกมีอะไรบ้าง
 5. การขายสินค้าที่อยู่ในต่างประเทศและส่งมอบให้กับลูกค้าในต่างประเทศต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
 6. ความแตกต่างในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 กับร้อยละ 0 และการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 7. จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการนําเข้าและส่งออก
 8. เงื่อนไขในการส่งออกมีผลต่อการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่
 9. การรับรู้รายได้จากการส่งออกจะต้องปฏิบัติอย่างไรและจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรในการแปลงค่าเป็นเงินบาท
 10. การส่งออกที่คาบเกี่ยวรอบระยะเวลาบัญชีจะต้องรับรู้รายได้ในรอบระยะบัญชีใด
 11. การนําเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบจะรับรู้อย่างไรจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนอะไรในการแปลงค่าเป็นเงินบาท
 12. การนําเข้าเครื่องจักรจะต้องรับรู้สินทรัพย์อย่างไรและจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนอะไรในการแปลงค่าเป็นเงินบาท
 13. การใช้เงื่อนไขของ Incoterms มีผลกระทบต่อการเสียภาษีในการส่งออกอย่างไร
 14. เอกสารหลักฐานประกอบการนําเข้า และ ส่งออกที่ต้องมีเพื่อแสดงเมื่อถูกตรวจสอบ
 15. หลักการพิจารณาเอกสารรายจ่ายของกิจการนําเข้าและส่งออกที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
 16. การขายสินค้าโดยการส่งออกต้องออกใบกํากับภาษีหรือไม่
 17. ได้รับคําสั่งซื้อ (Purchase Order) จากลูกค้าในต่างประเทศจะถือว่าการขายได้เกิดขึ้นแล้วหรือยัง ต้องรับรู้รายได้หรือไม่
 18. กิจการออกใบตราส่ง (Performa Invoice) เพื่อขออนุมัติกรมศุลกากรจะต้องบันทึกรับรู้รายได้หรือไม่
 19. กิจการเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้า (Out) เพื่อส่งสินค้าไปยังท่าเรือจะต้องรับรู้เป็นรายได้หรือไม่
 20. กิจการได้รับใบขนสินค้าจากกรมศุลกากรมีภาระภาษีหรือไม่อย่างไร
 21. เงื่อนไขในการส่งสินค้า C.I.F. มีผลกระทบต่อการส่งออกอย่างไร
 22. เงื่อนไขในการส่งสินค้า F.O.B. มีผลกระทบต่อการส่งออกอย่างไร
 23. หลักเกณฑ์การใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากเงื่อนไขของ F.O.B และ C.I.F. ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนใด
 24. กิจการจะใช้ Status 02, 03 หรือ 04 เป็นหลักฐานแสดงการรับรู้รายได้
 25. หลักเกณฑ์ของ Invoice, Bill of Lading, Air Way Bill หรือใบขนจะต้องตรวจสอบอย่างไรบ้าง
 26. การส่งออกสินค้าจะต้องออกใบกํากับภาษีหรือไม่และจะใช้เงินตราต่างประเทศหรือเงินบาท
 27. การส่งออกสินค้าที่จะได้รับสิทธิอัตราร้อยละ 0 มีหลักเกณฑ์อย่างไร
 28. เอกสารประกอบการส่งออกสินค้ามีเอกสารอะไรบ้างต้องมีครบถ้วนหรือไม่

 29. การส่งออกสินค้าตามชายแดนจะต้องมีเอกสารประกอบอะไรบ้าง มีไม่ครบได้หรือไม่

 30. กิจการจ้างโรงงานผลิตและให้โรงงานผู้ผลิตดําเนินพิธีการศุลกากรจะได้รับสิทธิเสีย VAT 0% หรือไม่และต้องมีเอกสารอะไรบ้าง

 31. ได้รับคําสั่งซื้อจากต่างประเทศ แต่ส่งมอบสินค้าในประเทศจะได้รับสิทธิเสีย VAT 0% หรือไม่

 32. ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศตามคําสั่งซื้อของผู้ซื้อในต่างประเทศใครมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และเสียในอัตราเท่าใด

 33. กิจการขายสินค้าที่ต่างประเทศ แต่ลูกค้าให้ส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนในประเทศจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราใด

 34. นําสินค้าเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออกจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราใด และต้องมีเอกสารประกอบอะไรบ้าง

 35. กิจการอยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือประกอบกิจการอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกในการขายสินค้าระหว่างกันจะออกใบกํากับภาษีอย่างไรและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราใด

 36. การส่งออกสินค้าที่มีการโอนส่วนจัดสรรหรือแลกเปลี่ยนส่วนจัดสรรจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ 0%

 37. เจ้าของสินค้าใช้ชื่อส่วนจัดสรรของบุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราใด

 38. ส่งออกสินค้าในนามบริษัทการค้าระหว่างประเทศ(Trading Company) ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนเป็นอย่างไร

 39. การส่งออกน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลทรายโดยผ่านตัวแทนในการส่งออก

 40. ซื้อน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันจากผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า และได้ขายให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเล

 41. ขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศโดยว่าจ้างผู้ประกอบการรับขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ ทําอย่างไรจึงจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0

 42. ขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศโดยว่าจ้างบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล (Freight Forwarder) ให้จัดส่งสินค้า

 43. เอกสารประกอบการส่งสินค้าไปต่างประเทศโดยทางไปรษณีย์จะได้รับสิทธิเสียVAT 0% หรือไม่

 44. ผู้ซื้อนําสินค้าติดตัวออกไปนอกราชอาณาจักรเองโดยมิได้กระทําพิธีการศุลกากร

 45. ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศตามคําสั่งของสํานักงานใหญ่ สาขา บริษัทหรือบริษัทในเครือ  ตัวการ ตัวแทน นายจ้าง หรือลูกจ้าง จะต้องถือเป็นรายได้หรือไม่

 46. การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศหากถือเป็นรายได้จะใช้ราคาใดในการคํานวณภาษี

 47. ข้อยกเว้นอะไรบ้างเมื่อกิจการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศแล้วไม่ถือเป็นการขายหรือรายได้

 48. อัตราแลกเปลี่ยนทางบัญชีกับทางภาษีเหมือนหรือแตกต่างกัน

 49. หากกิจการจะต้องแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยจะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

 50. ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรา 9,มาตรา 65 ทวิ (5), และมาตรา 79/4

 51. หลักเกณฑ์การใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรา 9

 52. หลักเกณฑ์การใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรา 65 ทวิ (5)

 53. หลักเกณฑ์การใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรา 79/4

 54. หากกิจการใช้อัตราแลกเปลี่ยนผิดจะมีผลกระทบทางภาษีอากรหรือไม่อย่างไร

 55. การใช้อัตราแลกเปลี่ยน “อัตราซื้อ” กับ “อัตราขาย”มีหลักเกณฑ์อย่างไร

 56. เงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศที่เหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี จะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนอะไรในการแปลงค่า

 57. มีเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สิน เป็นเงินตราต่างประเทศในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนอะไรในการแปลงค่า

 58. บริษัทตกลงราคาสินค้าเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ ได้ดําเนินการส่งออกสินค้าจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนใด

 59. บริษัทเป็นนายหน้าตัวแทนให้บริการบริษัทต่างประเทศจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดในการบันทึกบัญชี

 60. บริษัทประกอบกิจการให้บริการได้กู้ยืมเงินจากธนาคารในต่างประเทศ บริษัทจะบันทึกบัญชีเจ้าหนี้เงินกู้ยืม โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนใด

 61. การหักภาษีเงินได้ณ ที่จ่าย จะต้องแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเมื่อใดและใช้อัตราแลกเปลี่ยนใด

 62. การหักภาษีตามมาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ  และการนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนใด

 63. การออกใบกํากับภาษีจะต้องใช้ อัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

 64. การลงรายงานภาษีขายอันเกิดจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนต้องปฏิบัติอย่างไร

 65. การนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศใช้ราคาใดและอัตราแลกเปลี่ยนใดในการแปลงค่า

 66. เมื่อกิจการได้มีการจ่ายเงินจ้างชิปปิ้งให้มีการออกของจะถือเป็นเงินได้ประเภทใดจะต้องหักภาษีณ ที่จ่ายหรือไม่

 67. จ่ายเงินทดรองจ่ายหรือเงินล่วงหน้าให้แก่ชิปปิ้งต้องหักภาษีณ ที่จ่ายหรือไม่

 68. ค่าบริการชิปปิ้งจะต้องหักภาษีณ ที่จ่ายอัตราใด

 69. ชิปปิ้งเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายคืนจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและการหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร
 70. ปัญหาในการจัดทํารายงานภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการนําเข้าและส่งออก
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba