Top Case Studies ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และธุรกิจในเขตปลอดอากรเจาะปัญหา VAT 0%, 7%, และกรณีไม่เสีย VAT (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/8402/4Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรTop Case Study ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และธุรกิจในเขตปลอดอากร
เจาะปัญหา VAT 0%, 7%, และกรณีไม่เสีย VAT

(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline  : CPD / CPA รออนุมัติ

 

 

• เจาะปัญหา VAT 0%, 7% และกรณีไม่เสีย VAT

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. ความแตกต่างในการเสีย VAT 0%, VAT 7% และไม่เสีย VAT
2.เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการนำเข้า-ส่งออก
3. Case Studies การนำเข้า - ส่งออก การให้บริการ ต้องเสีย VAT อย่างไร
- บริษัทเป็นนายหน้าหาลูกค้าทั้งในไทยและต่างประเทศ
- นําเครื่องจักรไปซ่อมที่ต่างประเทศแล้วนํากลับเข้ามาในไทย
- บริษัทต่างประเทศว่าจ้างบริษัทในไทยผลิตสินค้าโดยผลิตแม่พิมพ์ ให้ด้วย
- ค่า Management ที่บริษัทในไทยจ่ายให้บริษัทต่างประเทศ
- บริษัท ให้เช่าเครื่องจักรในต่างประเทศซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน
- ให้บริการอบรมพนักงานกับบริษัทต่างประเทศ ซึ่งสถานที่อบรมมีทั้งในไทยและต่างประเทศ
- ส่งเครื่องจักรไปให้บริการที่ต่างประเทศ เครื่องจักรชำรุด จ้างบริษัทในประเทศส่งพนักงานไปซ่อมที่ต่างประเทศ
4. Case Studies การนำเข้า-ส่งออกสินค้า จะเสีย VAT อย่างไร
- ลูกค้าต่างประเทศโอนเงินมัดจำค่าสินค้า
- ส่งออกแต่ไม่ได้จด VAT
- การส่งสินค้าโดยผ่านบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ จะต้องเสียภาษีเมื่อไหร่
- ขายสินค้าให้บริษัทต่างประเทศแต่ลูกค้าอยู่ในไทยจึงให้บริษัทในไทยส่งสินค้าตรงไปยังลูกค้า
- ส่งสินค้าให้กับตัวแทนของต่างประเทศในไทยต้องนําส่ง VAT 0% หรือ 7 %
- โอนสิทธิการนําเข้าให้ลูกค้านําเข้าสินค้าเองต้องเรียกเก็บ VAT จากลูกค้าหรือไม่
- ซื้อสินค้าจากต่างประเทศให้ลูกค้านำเข้าสินค้าเองจะต้องเสีย VAT อย่างไรจากส่วนต่าง
- ส่งออกไปต่างประเทศ แต่เรียกเก็บเงินค่าสินค้าเกินกว่ามูลค่าตามใบขนขาออก ส่วนเกินเสีย VAT หรือไม่
- ลูกค้าส่งสินค้ามาให้บริษัทในไทยซ่อม ซ่อมเสร็จต้องส่งกลับไปต่างประเทศ
- บริษัทไม่มีสินค้าได้จ้างโรงงานผลิตสินค้าให้โดยให้โรงงานส่งตรงไปยังลูกค้า
- ส่งสินค้าไปให้ลูกค้าทดลองใช้ที่ต่างประเทศลูกค้าพอใจจะขอซื้อสินค้าตัวเดิม
- บริษัทส่งสินค้าไปพักไว้ที่โกดังต่างประเทศเมื่อลูกค้าต้องการสินค้าก็จะมารับที่โกดัง
- ส่งออกสินค้าให้ลูกค้าต่างประเทศ โรงงานผู้ผลิตอยู่ต่างประเทศ แต่ขนส่งผ่านเขตแดนในประเทศ
5. Case Studies การนำเข้า - ส่งออกสินค้าหรือให้บริการในเขตปลอดอากร
- บริษัทขายสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ EPZ โดยให้ลูกค้านำเข้าสินค้าเอง
- ให้ลูกค้าที่อยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บนนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
- กรณีบริษัทเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนขายสินค้าให้กับบริษัทที่อยู่ในเขตฯจะได้ VAT 0 หรือไม่
- บริษัทส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัทในเขต EFZ ที่อยู่นอกเขตปลอดอากร
- ผู้ซื้อได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้า ผู้ขายต้องเรียกเก็บ VAT 0%หรือ VAT 7%
- การนำเข้าสินค้าของบริษัทที่อยู่ต่างเขตปลอดอากร
- บริษัท EFZ ขายสินค้าให้กับบริษัทที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมแต่ให้ส่งสินค้าให้กับบริษัทภายนอก
- บริษัทซื้อสินค้ากับบริษัทที่อยู่นอกเขตฯ โดยให้ผู้ขายเป็นผู้นำเข้าไปเก็บในโรงพักสินค้าที่อยู่ในเขตฯ
- บริษัทในเขต ฯให้ลูกค้าที่อยู่นอกเขตฯเป็นผู้นําของเข้า
- ส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่อยู่ในเขตปลอดอากรเดียวกัน
- บริษัทตั้งอยู่ในเขต ซื้อสินค้าในประเทศแต่บริษัทในประเทศสั่งให้บริษัทต่างประเทศส่งให้บริษัทในเขตโดยตรง
- นำสินค้ามาพักไว้ที่โรงพักสินค้าในเขตปลอดอากร แล้วนำมาขายหรือเก็บไว้นอกเขต
- นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศผ่านเข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อส่งต่อไปให้บริษัทต่างประเทศ
6. ปัญหาใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และการลงรายงานภาษี และการเฉลี่ยภาษีซื้อ
- ใบกํากับภาษีจากต่างประเทศโดยมี VAT จะนํามาขอคืนหรือจะนํามาลงรายจ่าย
- ใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้จากบริษัทต่างประเทศจะนํามาลดยอดหรือเพิ่มยอดในระบบ VAT ได้หรือไม่
- การลงรายงานภาษีกรณีมีทั้ง VAT 0%, VAT 7% และไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- วิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ กรณีได้รับใบกำกับภาษีที่ใช้ทั้งกิจการ VAT และ Non VAT
7. Case Studies ปัญหาการให้บริการจาก Shipping
- เอกสารที่ต้องมีในกรณีจ้าง Shipping ขนสินค้าให้เพื่อจะได้สิทธิเสีย VAT 0 %
- Shipping รับจ้างขนสินค้าหลายบริษัทโดยใบขนมีชื่อหลายบริษัทจะได้สิทธิเสีย VAT 0 % หรือไม่
- Shipping ไม่สามารถนำสินค้าออกมาจากศุลกากรได้ ต้องเสีย VAT เมื่อใด
- สินค้าหายระหว่างทางใครเป็นคนรับผิดชอบและเสีย VAT อย่างไร
- ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศโดยผ่านผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศได้อัตราเสียVAT 0% หรือไม่ ถ้าไม่ได้ทำอย่างไร
- ปัญหาเกี่ยวกับ VAT กรณีรายการสินค้าในใบขนไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ พร้อมวิธีการแก้ไข

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการเข้าอบรมผู้สอบบัญชีนับชั่วโมงไม่เป็นทางการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba