เทคนิคการบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานเพื่อการทำงานยุคใหม่ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/7246Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,103 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,638 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการบริหารเวลาและการวางแผนการทำงาน
เพื่อการทำงาน
ยุคใหม่
(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM) 

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

       หลักสูตรที่จะชี้ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการที่จะบริหาร 60 นาที 24 ชั่วโมง 365 วัน ที่ทุกคนมีอยู่เท่าเทียมกัน ให้สามารถสร้างผลงานที่แตกต่างและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมศึกษาสาเหตุของการสูญเสียเวลา (Time Wasters) และการบริหารจัดการเวลาภายใต้รูปแบบการ ทำงานยุคใหม่ ตลอดจนเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงาน และการวางแผนการทำงานให้เหมาะสม กับลักษณะงาน เพื่อลดขั้นตอนสร้างระบบ และกระจายแบ่งงานอย่างเหมาะสม พร้อม Workshop เพื่อ การนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

หัวข้อสัมมนา

1. วิสัยทัศน์ (Vision) และความสำคัญของการวางแผนงานกับการบริหารเวลา 
2. ความสำคัญของการใช้เวลาในการวางแผนการทำงานที่แตกต่างกัน 

- ผู้บริหาร 
- ผู้จัดการ 
- หัวหน้างาน 
- พนักงานระดับปฏิบัติการ
3. วิเคราะห์และขจัดสาเหตุที่ก่อให้เกิดการสูญเสียเวลา (Time Wasters)
4. หลักการเบื้องต้นและขั้นตอนการบริหารเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
5. เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของงานและเอกสาร 

- กฎ 80/20 ในการจัดลำดับความสำคัญของงาน 
- แผนภูมิการจัดลำดับความสำคัญของงาน 
- การกำหนดความเร่งด่วนของงาน 
6. เทคนิคการวางแผนงาน เพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (Action Plan) 
- แนวคิดในการวางแผนเพื่อสู่เป้าหมาย (ความสำเร็จ) 
- การวางแผนเกี่ยวข้องกับ “เวลา” และการบริหารเวลาอย่างไร? 
- การกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการดำเนินงานของแผนงาน 
- องค์ประกอบของ “กระบวนการวางแผนงาน” 
7. การตั้งเป้าหมายและการวางแผน Goal Setting & Planning 
- การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 
- กรอบการทำแผนปฏิบัติงาน 
- แผนปฏิบัติงานที่แสดงกระบวนการทำงาน 
- ความเสี่ยงของแผนงานและการจัดการความเสี่ยง 
8. เทคนิคการปรับเปลี่ยนนิสัยในการทำงาน ให้สอดคล้องกับการวางแผนงานและบริหารเวลา 
9. Workshop / ภาคปฏิบัติ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba