เทคนิคการวางแผนสรรหา และวิธีการสัมภาษณ์ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/7101/1Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,103 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,638 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการวางแผนสรรหา และวิธีการสัมภาษณ์

(จัดอบรมออนไลน์ผ่านZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

การคัดเลือกบุคลากร เพื่อเข้ามาพัฒนาและบริหารองค์กรเป็นสิ่งสำคัญอย่าง ยิ่ง ถ้าการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมจะมีผลทำให้เกิดปัญหาแก่องค์กรท้ังใน เรื่องของงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร รวมท้ังยังต้องเสียเวลา งบประมาณและค่า ใช้จ่ายต่างๆ อย่างมากมาย การคัดเลือกบุคลากรที่มีฝีมือและคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่เข้ามาพัฒนา และบริหารองค์กรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าขององค์กรนั้นจะต้องทำอย่างเป็น ระบบและเป็นขั้นตอน ซึ่งจะต้องมีการวางแผนและวิเคราะห์ความต้องการทางด้านกำลังคนเสียก่อน จาก นั้นจึงใช้วิธีการคัดเลือกตามความเหมาะสม เช่น การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา การสัมภาษณ์ หรือแม้ กระทั่งในเรื่องศาสตร์ของโหงวเฮ้งก็สามารถพิจารณาในการคัดเลือกบุคลากรได้ และควรจะพิจารณาตาม ความเหมาะสมตามประเภทของงานจึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อสัมมนา

1. กระบวนการที่สำคัญในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 
2. การวางแผนสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. วิธีการสร้างบรรยากาศในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง 
4. วิธีตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการอย่างครบถ้วน 
5. ตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร 
6. วิธีการวิเคราะห์และสรุปผลการสัมภาษณ์ 
7. แบบฟอร์มที่เป็นประโยชน์ในการสัมภาษณ์คัดเลือก 
8. ปัญหาที่มักพบซึ่งทำให้การสัมภาษณ์ไม่มีประสิทธิภาพ และวิธีการแก้ไข 
9. ถาม-ตอบ วิธีการสัมภาษณ์ที่ดีเพื่อให้ได้บุคคลตามที่องค์กรต้องการ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba