การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ...ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พร้อมการกรอกแบบภ.ง.ด.50(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/1644Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,424 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,959 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จาก BOI พร้อมการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 

• Update สิทธิประโยชน์ทางภาษีและข้อควรระวังด้านภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ปี 2023

• ปัญหาการใช้ผลขาดทุนสุทธิ กรณีมี BOI หลายบัตรใช้อย่างไรตามแนวคำพิพากษาฎีกา

• ข้อควรระวัง เมื่อกิจการมีทั้ง BOI และ NON BOI

• ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการ BOI จากการนำเข้าสินค้าและบริการนอกราชอาณาจักร

• การกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 ของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI พร้อมชี้ประเด็นปัญหาที่พบบ่อยจากการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50

บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. ธุรกิจที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน BOI

2. วันเริ่มมีรายได้ที่จะใช้สิทธิประโยชน์และได้รับยกเว้นภาษี

3. รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

 • รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าตัวอย่างสินค้าทดลองผลิต
 • รายได้จากการจำหน่ายผลพลอยได้และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป
 • รายได้จากการจำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่หมดสภาพ ชำรุด ที่หมดสภาพ เสียหาย
 • รายได้จากดอกเบี้ย เงินปันผลจากอัตราแลกเปลี่ยน
 • รายได้จากการชดเชยภาษีอากร
 • รายได้จากการขายเศษซาก ของเสีย ชำรุด เสียหาย
 • รายได้จากการให้เช่า ซื้อขาย ที่ดินของกิจการที่ได้รับ BOI

4. หลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการของธุรกิจที่ได้รับ BOI

 • ค่าขนส่ง
 • ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา
 • ค่าติดตั้ง ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก

5. ประเด็นปัญหาทางด้านรายจ่ายของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

 • กรณีกิจการมีทั้ง BOI และ Non BOI
 • หลักเกณฑ์การแยกรายจ่ายของ BOI และ Non BOI
 • กรณีแยกรายจ่ายไม่ได้จะต้องเฉลี่ยรายจ่ายโดยใช้หลักเกณฑ์ใด
 • การเฉลี่ยรายจ่ายกับประเด็นการเฉลี่ยภาษีซื้อมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ อย่างไร

6. Focus สิทธิประโยชน์ทางภาษีและข้อควรระวังด้านภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

7. Update สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากรที่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
ควรทราบ

8. การยกเว้นการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรนำเข้าเครื่องจักรวัตถุดิบ วัสดุจำเป็นและการเสียภาษีกรณีมีการจำหน่ายจ่ายโอนก่อนครบกำหนดในบัตรส่งเสริมต้องเสีย VAT และเบี้ยปรับเงินเพิ่มหรือไม่

9. การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของผู้ประกอบการที่ได้ BOI และกรณีที่ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • เอกสารที่กิจการที่ได้รับ BOI ต้องแสดงต่อผู้จ่ายเงิน กรณีไม่ต้องการให้หัก ณ ที่จ่าย

10. ปัญหาการจ่ายเงินปันผล เงินกำไร และการวางแผนให้สอดรับกับปัญหาในการจ่ายเงินปันผลอย่างตรงจุด

 • การคำนวณจ่ายเงินปันผลและเงินกำไรจากกิจการ BOI และ Non BOI
 • กรณีมีบัตรส่งเสริมหลายบัตรจะคำนวณจ่ายเงินปันผลอย่างไร
 • ระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผลที่จะไม่เสียภาษี
 • ปัญหาภาษีการจ่ายเงินปันผลหลังจากบัตรส่งเสริมหมดอายุ
 • เงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะได้ยกเว้นยกเว้นภาษีอย่างไร
 • การจ่ายเงินปันผลปีสุดท้ายจะต้องจ่ายอย่างไร

11.ดอกเบี้ยที่ได้รับยกเว้นภาษีของธุรกิจ BOI ต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไร

12. กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อนอีกหรือไม่อย่างไร

13. การนำผลขาดทุนสะสมมาหักในการคำนวณกำไรสุทธิหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของธุรกิจที่ได้ BOI สรรพากรมีหลักเกณฑ์อย่างไร

 • Update แนวคำพิพากษาฎีกาล่าสุด สำหรับปัญหาการใช้ผลขาดทุนสุทธิของกิจการ BOI กรณีมีหลายบัตรที่สรรพากรแพ้คดี
 • กรณีมีบัตรส่งเสริมหลายใบจะใช้สิทธิอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างชัดเจน

14. จุดที่ต้องระวังในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของธุรกิจที่ได้รับ BOI และ Non BOI

15. กรณีได้รับค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งสิทธิ หรือสิทธิอย่างอื่นจากผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ผู้รับต้องนำไปรวมคำนวณกำไรสุทธิหรือนำไปเสียภาษีสิ้นปีหรือไม่ มีหลักเกณฑ์อย่างไร

16. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งออก ได้รับสิทธิเสีย VAT 0% พร้อมปัญหาการคำนวณกำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน

17. วิธีการกรอกแบบ ภ.ง. ด. 50 ของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI พร้อมชี้ประเด็นปัญหาที่พบบ่อยจากการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 3 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

 

หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานนําส่งสภาวิชาชีพบัญชี

** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) **

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba