ภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/1725/1Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,210 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,745 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่น ๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่น ๆ 6 ชม.
 

 

• หลักสูตรยอดนิยม ที่นักบัญชีเข้าฟังมากที่สุด รวม 5 ภาษี...ที่นักบัญชีต้องรู้!!
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, การหักภาษี ณ ที่จ่าย,การเสียอากรแสตมป์
• Update กฎหมายใหม่ 2566 รวมมาตรการด้านภาษี ที่นักบัญชีต้องทราบ
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อัตราใหม่!! เหลือ 1%
• National e-Payment ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลงที่นักบัญชีต้องรู้และเตรียมรับมือ
• ภาษี e-Service ใครบ้าง? ต้องเสียภาษี
• หลักเกณฑ์การใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์ใหม่
• ประเด็นความรับผิดที่ผู้ทำบัญชีต้องระวัง


วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

Update กฎหมายใหม่ที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ

1. นโยบายและกฎหมายภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ 2566

2. การเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ได้ประโยชน์สูงสุด

- สิทธิประโยชน์ทางภาษีลงรายจ่ายเพิ่ม 1 เท่า, 2 เท่า มีอะไรบ้าง
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการบริจาค
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการจ้างคนพิการ
* การจ้างคนพิการเข้าทำงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า, 3 เท่า
* กรณีไม่ได้จ้างคนพิการแต่ได้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เงินที่นำส่งบริจาคจะลงรายจ่ายเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
- สิทธิประโยชน์การจ้างผู้สูงอายุเข้าทำงานลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น

3. Update ประเด็นทางด้านภาษี-บัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ที่นักบัญชีไม่ควรพลาด

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

1. รายได้ที่ต้องเสียภาษี
- รายได้ตามประมวลรัษฎากร
- รายได้จากการประกอบธุรกิจ
- รายได้จากการดำเนินงาน
- การรับรู้รายได้เงินปันผลจากการลงทุน
- การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากการกู้ยืม
- รายได้อื่นๆ

2. รายจ่ายที่ใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิ

- รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการลงทุน
- รายจ่ายในการดำเนินกิจการ
- รายจ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชี
- รายจ่ายต้องห้าม
- การหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ
- การตัดหนี้สูญ
- รายจ่ายที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่นักบัญชีต้องระวัง เช่น ค่าที่ปรึกษาสูง, ค่าตอบแทนกรรมการที่สูงเกินสมควร
- ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองลูกค้า

3. การจัดทำเอกสารหลักฐานทางบัญชีเพื่อให้ลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
- กรณีที่ผู้รับเงินไม่ยอมออกเอกสารหลักฐานให้
- กรณีที่มีการจ่ายเงินจริงแต่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนสามารถลงรายจ่ายได้หรือไม่

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. การตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มสรรพากร
2. รายได้-รายจ่ายที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และถ้ามีการออกใบกำกับภาษีไปต้องรับผิดหรือไม่
3. ภาษีซื้อต้องห้ามที่ผู้ทำบัญชีต้องรู้และพลาดไม่ได้
4. การเฉลี่ยภาษีซื้อ ประเด็นปัญหาและข้อยุ่งยากในทางปฏิบัติ
5. การตรวจสอบและวางระบบงานในการออกและรับใบกำกับภาษี

- กรณีผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการ ไม่บอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ต้องออกใบกำกับภาษี
อย่างไรให้ถูกต้อง ไม่ถูกสรรพากรเล่นงาน

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

1. การหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งระบบตามประมวลรัษฎากร, ความเกี่ยวพันของกฎหมายแต่ละเรื่อง
2. หลักเกณฑ์ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากสัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจ
3. ความรับผิดกรณีไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย และวิธีแก้ไข

- ผู้รับเงินไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายต้องทำอย่างไร


National e-Payment นโยบายโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การเปลี่ยนแปลง
ยุคใหม่ที่นักบัญชีต้องรู้และเตรียมรับมือ

1. ระบบ e-Tax Invoice / e- Receipt
2. ระบบ e-Withholding Tax
3. ระบบ e-Filing
4. ระบบ e-Payment
5. ระบบ e-Service
6. ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
7.อากรแสตมป์ กับ 23 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp)


ความรับผิดของผู้ทำบัญชี

1. เสียภาษีไม่ถูกต้อง, รายงานไม่ถูกต้อง ผู้ทำบัญชีต้องรับผิดหรือไม่และจำคุกหรือไม่
2. ก่อนเซ็นงบ ผู้ทำบัญชีต้องตรวจอะไรบ้าง
3. โทษของการใช้ใบกำกับภาษีปลอม ระวัง!!! จำคุก 7 ปี
4. ระวัง! สรรพากรเปิด Web เพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสผู้ที่เสียภาษีไม่ถูกต้อง ผู้ที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษี

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 3 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

 

หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานนําส่งสภาวิชาชีพบัญชี

** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) **

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba