หลักเกณฑ์ของสรรพากรกับการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate) ทางภาษี (จ.ชลบุรี)

รหัสหลักสูตร : 21/8508/5

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 หลักเกณฑ์ของสรรพากรกับการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ (Exchange Rate) ทางภาษี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. การใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามกฎหมายภาษีอากร
2. การแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร
• การเเปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อการคำนวณภาษีและยื่นแบบ

- ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.2 , ภ.ง.ด.3

- ภ.ง.ด.53 , ภ.พ.30
3. การแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนกรณีปิดงบประจําเดือน
- การแปลงค่ากรณีหักภาษีณ ที่จ่าย - การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. การรับมาหรือจ่ายไประหว่างรอบบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
- “ราคาตลาด” ในวันที่รับมาหรือจ่ายไป หมายความว่าอย่างไร
- กรณีบริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์ สามารถใช้ต่างธนาคารได้หรือไม่
- กรณีใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีหลายอัตราในแต่ละวันต้องใช้อัตราใด
5. การหักภาษีณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.54) และการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) กับการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- จ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ

- จำหน่ายเงินกำไรไปต่างประเทศ

- กรณีจ่ายเงินด้วยเช็คแล้วนำเช็คไปเข้าบัญชีธนาคาร ต้องแปลงค่าเมื่อใด

- จ่ายเงินปันผลไปต่างประเทศ

- ให้หุ้นแทนการจ่ายเงินปันผลไปต่างประเทศ

- จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

- จ่ายค่าโฆษณาให้กับ Facebook, Google, TikTok หรือแพลตฟอร์มอื่น
6. การนําเข้าสินค้าจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
- ตามใบขนของกรมศุลกากร - ราคา CIF,FOB

- ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร
7. การใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการส่งออกสินค้า
- บันทึกตามหลักบัญชี

- วันที่ตามใบขนสินค้า

-วันที่ได้รับเงินล่วงหน้า/เงินมัดจำ

- วันที่ที่ได้รับชําระราคาค่าสินค้า

- วันที่ได้ออก Invoice เรียกเก็บค่าสินค้า
8. การใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษีใบลดหนี้ใบเพิ่มหนี้สําหรับการส่งออกสินค้าและบริการ
-ออกใบกำกับภาษีที่เป็นเงินตราต่างประเทศทำได้หรือไม่

- ใบแจ้งหนี้เป็นเงินบาทเมื่อออกใบกำกับภาษี ต้องแปลงค่าอีกหรือไม่

- กรณี Invoice ระบุเป็นเงิน USหรือเงินสกุลอื่น ยังต้องแปลงค่าเป็นเงินตราไทยหรือไม่

- การออกใบกำกับภาษีกรณีให้บริการในไทย แต่ใช้ที่ต่างประเทศ

- ต้องออกใบลดหนี้ใบเพิ่มหนี้หรือไม่เมื่ออัตราแลกเปลี่ยน มีการเปลี่ยนแปลง
- กรณีออกใบกำกับภาษีโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนไม่ถูกต้อง จะขอคืนภาษีได้หรือไม่

- ส่งมอบใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าแล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยน มีการเปลี่ยนแปลงต้องแก้ไขหรือไม่
9. การลงรายงานภาษีซื้อภาษีขายจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
- การลงรายงานภาษีขายกรณีขายหรือให้บริการ และได้รับชําระราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ

- การลงรายงานภาษีซื้อภาษีขายสำหรับธุรกิจส่งออก

- การลงรายงานกรณีได้รับเงินตราต่างประเทศเป็นเงินมัดจำ

- ออกใบกำกับภาษีที่เป็นเงินตราต่างประเทศไปก่อน แต่ยังไม่ได้รับเงินต้องลงรานงายอย่างไร

- ภาษีซื้อต้องห้ามจากใบกํากับภาษีที่มีการชําระราคา เป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ

- สามารถบันทึกรายงานภาษีซื้อภาษีขายเป็นสกุลเงินอื่น ได้หรือไม่
10. การคํานวณกําไร-ขาดทุนทางภาษีจากอัตราแลกเปลี่ยน

- การคํานวณกําไร - ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

- กําไร – ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจะต้องนํามาเป็นรายได้ - ค่าใช้จ่ายในการคํานวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่
11. คู่สัญญากําหนดอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นมาเองโดยระบุไว้ ในสัญญาและจะไม่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามกฎหมาย ทําได้หรือไม่
12. กรณีบริษัทมีการบันทึกบัญชีเป็นสกุลเงินอื่นไว้ ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานหากจะนํามาใช้ ในการคํานวณทางภาษีทําได้หรือไม่มีหลักเกณฑ์อย่างไร

- สกุลอื่นหมายถึงทุกสกุลเงินตราต่างประเทศใช่หรือไม่

- ในกรณีที่บริษัทใช้สกุลเงินอื่นบันทึกบัญชีหลายสกุลเงินทําได้ หรือไม่เมื่อยื่นแบบทางภาษีต้องปรับปรุงหรือไม่

- กรณีบริษัทใช้สกุลเงินอื่นในการจัดทําบัญชีเมื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ต้องแปลงค่าเป็นเงินตราไทยหรือไม่
13. การแปลงค่าเงินตรา ทรัพย์สินหนี้สินที่เป็นเงินตรา ต่างประเทศเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

- เงินฝากธนาคาร

- ลูกหนี้การค้า

- ตั๋วเงินรับ

- ทรัพย์สินดิจิทัล

- เงินกู้ยืม

- ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
14. การขอคืนภาษีที่เสียที่ต่างประเทศหากเป็นสกุลเงินตรา ต่างประเทศต้องปฏิบัติอย่างไร
15. ปัญหาภาษีเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

- ธุรกรรมที่ทําในต่างประเทศแต่ตกลงกันเป็นสกุลต่างประเทศ ได้หรือไม่และต้องออกใบกํากับภาษีอย่างไร

- กรณีลืมบันทึกบัญชีและมาบันทึกภายหลัง การใช้อัตราแลกเปลี่ยนจะใช้วันที่ใด

- หากในสัญญาไม่ได้ระบุว่าจะใช้อัตราตั๋วเงิน (SIGHT) หรือ โทรเลข (T/T) เมื่อต้องคํานวณอัตราแลกเปลี่ยน จะใช้อย่างไร

- การให้กู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
16. ความแตกต่างระหว่างการปิดงบสิ้นเดือนกับสิ้นปี
17. อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีการทํา Swap, Option, Forward ยังคงใช้ได้หรือไม่

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบ กับการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศหรือไม

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรม ฮิลตัน พัทยา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba