เจาะลึกภาษีอากรที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้องทราบ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/1888Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,708 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

-

 

 

เจาะลึกภาษีอากรที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้องทราบ

 

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
CPD
ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชม.

(รออนุมัติ)

ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชม.

(รออนุมัติ)


วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

หัวข้อสัมมนา

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- Update การหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้บริหารขององค์กร
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- Update สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ใช้ในปี 2566
    *สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนต่างๆ, งานวิจัยและพัฒนา
    *การบริจาค
- การเลือกการลงทุน/ ลงทุนอย่างไรให้ประหยัดภาษี หรือขยายกิจการ
- การลดค่าใช่จ่าย และประหยัดภาษี จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการ
- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องทางด้านรายได้และรายจ่าย
- รายจ่ายในการขาย/บริหาร
- ค่ารับรอง, รายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ, -รายจ่ายต้องห้าม
- ปัญหาการประมาณการกำไรสุทธิต่ำกว่าที่สรรพากรกำหนด
- กรณีมีผลขาดทุนยกมาเกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีต้องทำอย่างไร
- การใช้ผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
- การจ่ายเงินปันผล, ส่วนแบ่งกำไร
- ประเด็นการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด และการลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในระบบอิเล็คทรอนิกส์
- ประเด็นหนี้สูญ, หนี้สงสัยจะสูญ และการตั้งดอกเบี้ยค้างรับโดยที่ไม่มีการกู้จริงจะมีภาระภาษีอย่างไร
3. การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายที่ผู้จัดการฝ่ายภาษีต้องไม่พลาดและถ่ายทอดต่อให้ลูกน้องได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
- การใช้ระบบ e-Withholding Tax ผลทางภาษีทั้งในฝั่งผู้รับและผู้จ่ายเงิน
- การแยกตามประเภทเงินได้ต้องหักภาษีอย่างไร
- วิธีการออกหนังสือรับรองกรณีจ่ายเงินปันผล
4. ปัญหาที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่พบบ่อย
- Update การจัดทำส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ e-Tax Invoice , ใบรับ e-Recipt
- เทคนิคการตรวจสอบใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้ เพื่อการขอคืนภาษีอย่างไร้ปัญหา
- การใช้สิทธิ VAT 0% คุณคือผู้ส่งออกจริงหรือไม่
- การตรวจสอบการลงรายงานในรายงานภาษีขาย (7%, 0%) ครบถ้วนหรือไม่
- กรณีขายสินค้าไปต่างประเทศแต่ภายหลังได้มีการลดหนี้ต้องบันทึกในรายงานภาษีขายด้วยหรือไม่
- ปัญหาการยื่นแบบ ภ.พ.30 ที่มียอดขายและยอดซื้อติดลบจะเป็นประเด็นให้สรรพากรเข้าตรวจหรือไม่
5.ปัญหาภาษีและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
- ส่งเสริมการขายกับค่ารับรองต่างกันอย่างไร
- ขายสินค้าแถมบริการได้หรือไม่ ทำอย่างไร
- การให้ส่วนลดบริษัทในเครือหรือการให้ส่วนลดพนักงานมากกว่าปกติทำได้หรือไม่ มีความเสี่ยงในการถูกประเมินหรือไม่
6. STOCK สินค้าขาด-เกิน, การตีราคาสินค้าคงเหลือ, การตีราคาหลักทรัพย์, สินทรัพย์ดิจิทัล
7. ปัญหาภาษีที่เกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนทรัพย์สิน/กำไรระหว่างนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวกันกัน

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 3 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานนําส่งสภาวิชาชีพบัญชี

** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) **

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba