หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ (Value Added Tax) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/1131Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,210 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,745 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรหลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ (Value Added Tax)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline             

CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 

• Update นโยบายการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้า หรือให้บริการ online• การออกและรับใบกำกับภาษีแบบกระดาษ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใบลดหนี้ใบเพิ่มหนี้
สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องระวัง
• การตรวจสอบการขอคืนภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม
• การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. Update หลักเกณฑ์ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ผู้ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ
• การคิดมูลค่าของฐานภาษีจากการขายสินค้าและให้บริการ
• การคิดมูลค่าของฐานภาษีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
• การให้ค่าลดหย่อน ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าตอบแทน ให้ส่วนลด

4. หลักเกณฑ์การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ความหมายของสถานประกอบการ และสถานประกอบการชั่วคราว เมื่อใดที่ต้องจดทะเบียน
เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และการออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนแต่มีหน้าที่ต้องเสีย VAT
• การเปิดสาขาต้องจดทะเบียนหรือไม่
• การเปลี่ยนชื่อ การเพิ่มเติมและย้ายสถานที่ประกอบการ เลิกกิจการ ต้องแจ้งภายในกี่วัน
• การฝากสินค้าไว้ที่ลูกค้าต้องจดเป็นสถานประกอบการด้วยหรือไม่
• การขอออกจากระบบ VAT ทำได้หรือไม่ และต้องมีหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอย่างไร

5. ที่มาของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม : อัตรา 10%, 7% และ 0%
• กรณีกฎหมายประกาศใช้อัตรา 6.3% และ 9% หมายความว่าอย่างไร

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

7. อัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ การลงรายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษีขาย


8. จุดแห่งความรับผิด (Tax Point) และฐานภาษีในการเสีย VAT
• การขายสินค้า การให้บริการ
• การนำเข้า-ส่งออกสินค้าและบริการ
• การขายสินค้าให้กิจการ BOI หรือ เขตปลอดอากร

9. การจัดทำใบกำกับภาษีในประเภทต่างๆ ใบลดหนี้-เพิ่มหนี้ เอกสารออกเป็นชุด
ใบแทนใบกำกับภาษีให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

• การระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และคำว่า “สำนักงานใหญ่ หรือสาขาที่...” มีหลักเกณฑ์อย่างไร
• การลงวันที่ในใบกำกับภาษีแตกต่างกันอย่างไร
- เงินสด
- เช็ค
- โอนเงินผ่านธนาคาร
- การหักกลบลบหนี้
• การแก้ไขและการยกเลิกใบกำกับภาษีจะต้องให้เหตุผลในการออกด้วยหรือไม่
• อย่างไรถือเป็นใบกำกับภาษีปลอม
• ในกรณีได้ออกใบกำกับภาษีในช่วง 10% ภายหลังจะออกใบลดหนี้ในช่วง VAT 7%
จะใช้ VAT อัตราเปอร์เซนต์ใด
• การออกใบกำกับภาษีกรณีย้ายสถานประกอบการ จะต้องใช้ที่อยู่ใดในการออกใบกำกับภาษี
และพิจารณาวันที่แจ้งย้ายอย่างไร

10. กรณีลูกค้าไม่ต้องการใบกำกับภาษี ผู้ขายจะปฏิบัติอย่างไร และสรรพากร
จะสอบย้อนผู้ซื้อหรือไม่


11. ภาษีซื้อต้องห้ามและการเฉลี่ยภาษีซื้อ
• ภาษีซื้อต้องห้ามตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ภาษีซื้อที่เกิดจากค่ารับรอง
• ภาษีซื้อค่าน้ำมันรถของบริษัท และค่าน้ำมันรถเช่า ขอคืนได้หรือไม่
• ภาษีซื้อค่า พ.ร.บ.รถ, ค่าซ่อมรถ จะขอคืนได้หรือไม่
• ภาษีซื้อที่ใช้ในกิจการ VAT และ NON VAT
• ทำไมต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ
• วิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
• กรณีที่เฉลี่ยภาษีซื้อผิดจะมีผลอย่างไร และจะยื่นแบบปรับปรุงได้หรือไม่

12. การจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
• การจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสรรพากร
• เมื่อมีการออก/รับใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ จะลงรายงานอย่างไร
• ธุรกิจให้บริการต้องทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่
• ขายสินค้าแต่ไม่มีคลังสินค้าสำหรับเก็บสินค้าต้อง ทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่

13. การยื่นแบบและชำระภาษี
• วิธีการยื่นแบบ และการยื่นเพิ่มเติม
• กรณีขออนุมัติยื่นรวมจะนำภาษีซื้อของสาขากับสำนักงานใหญ่มารวมกันได้หรือไม่

14. การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้องและไม่ถูกตรวจสอบ
• สำนักงานใหญ่จะใช้เครดิตของสาขาได้หรือไม่
• การขอคืนภาษีของกิจการ BOI
• กิจการที่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ

15. กรณีที่ต้องเสียเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม และการขอลดหรืองดเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 3 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานนําส่งสภาวิชาชีพบัญชี

** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) **

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba