ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประเด็น Hot e-Withholding Tax การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/1212/1Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประเด็น Hot e-Withholding Tax
การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
 
  • ด่วน!! หลักเกณฑ์ใหม่ นายจ้างต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1 ก และ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ
    ผ่านระบบ e-filing และ ระบบ e-withholding tax (เต็มรูปแบบ 1 ม.ค. 66)
  • Update วิธีการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบ e-filing
  • การหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งกรณีจ่ายให้บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคลในไทยและต่างประเทศ
  • ลงรายจ่าย 2 เท่า จากการลงทุนและจ่ายค่าบริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถึง 31 ธ.ค. 68
  • การหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบกระดาษ และ แบบ e-Withholding Tax มีวิธีการนำส่งภาษีอย่างไร
  • ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย!! สำหรับการจ่ายเงินได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66
    เหลือ 1% หักเกิน หักขาด ต้องรับผิดหรือไม่? อย่างไร?

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. กฎหมายใหม่การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานหรือหนังสือด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง
2. การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ (แบบกระดาษ และ แบบ e-Withholding Tax)
- ความแตกต่าง ข้อดี-ข้อเสีย
- สามารถใช้ 2 ระบบในบริษัทเดียวได้หรือไม่
- มีวิธีการทำงานและนำส่งภาษีอย่างไร
3. สารพันปัญหาการหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องระวัง!!! จากการจ่ายเงินได้แต่ละประเภท
ตามมาตรา 40

- รับจ้างทำงานให้
- ค่าสิทธิ
- ค่าดอกเบี้ย
- เงินปันผล หรือ ส่วนแบ่งกำไร
- ค่าเช่าทรัพย์สิน
- วิชาชีพอิสระ
- รับเหมาก่อสร้าง
- เงินได้ที่นอกเหนือจากมาตรา 40(1)-(7)
4. ออกใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบกำกับภาษีอย่างไรไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ขายพร้อมติดตั้ง
- ขายพร้อมขนส่ง
- แถมพร้อมขาย
- ขายคอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟต์แวร์
- ขายพร้อมบริการ
- ขายแบบให้ส่วนลด
5. สามารถใช้ 2 ระบบในบริษัทเดียวได้หรือไม่ (แบบกระดาษ/ e-Withholding Tax)
- กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบกระดาษ และ แบบ e-Withholding Tax
  มีวิธีการทำงานและนำส่งภาษีอย่างไร
6. ทำความเข้าใจระบบ e-Withholding Tax (มุมผู้จ่ายเงิน มุมผู้ถูกหักภาษี)
- สะดวกต่อการใช้งานจริงหรือไม่
- ง่ายต่อการนำส่งจริงหรือไม่
- มีข้อดีอย่างไรต่อผู้จ่าย และผู้รับ
7. e-Withholding Tax เป็นหน้าที่ของใคร ใครมีหน้าที่ต้องจัดทำ และนำส่ง
8. จะเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax ต้องเตรียมตัวอย่างไร
- ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
- ในส่วนของผู้รับเงินต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง
9. การลงทุนในระบบ e-Withholding Tax กับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
10. อัตราการหัก ณ ที่จ่ายเมื่อเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax - อัตรา 3% ไป 2% ทุกกรณีหรือไม่
- ธุรกรรมที่ต้องหัก 2% มีอะไรบ้าง
11. การทำธุรกรรมผ่านระบบ e-Withholding Tax ทั้งผู้จ่ายเงิน และผู้รับเงินจำเป็นต้องอยู่ในระบบหรือไม่
12. กรณีผู้รับเงินไม่ได้เข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax จะสามารถเข้าระบบผ่านการยื่นแบบผ่าน Internet (e-Filing) เพื่อดูข้อมูลการถูกหัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่
13. จ่ายเงินผ่านระบบ e-Withholding Tax คิดอัตราหัก ณ ที่จ่ายผิดต้องทำอย่างไร
- ใครจะเป็นผู้แก้ไขและออกหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายฉบับใหม่
14. ผู้รับเงินจะทราบได้อย่างไรว่าถูกหัก ณ ที่จ่ายแล้ว และถูกหักผ่านระบบ
e-Withholding Tax
- ผู้รับเงินจำเป็นต้องขอหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) จากผู้จ่ายเพื่อปริ้น เป็นเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานหรือไม่
15. จ่ายเงินผ่านระบบ e-Withholding Tax ทำธุรกรรมเสร็จสามารถเรียกดูข้อมูลได้เลยหรือไม่
16. จุดที่ต้องระวังในการนำส่งผ่านระบบ e-Withholding Tax
17. นำส่ง e-Withholding Tax มากกว่า 1 ธนาคารได้หรือไม่
18. กรณีค้นหาข้อมูลไม่พบ หรือตรวจสอบแล้วไม่เจอ ต้องทำอย่างไร
19. การตรวจสอบการนำส่งเงิน และการถูกหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบ e-Withholding Tax
- การแก้ไขเมื่อตรวจพบว่าหัก ณ ที่จ่ายผิดพลาด
- ผู้รับไม่ได้อยู่ในระบบจะตรวจสอบได้อย่างไร
20. กรณีจ่ายซ้ำ หักซ้ำต้องทำอย่างไร
21. การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายผิด, การยื่นขาดจะมีปัญหาตามมาภายหลังหรือไม่ ต้องปฏิบัติอย่างไร
22. การยื่นภาษีเพิ่มเติมผ่านระบบ e-Withholding Tax ต้องทำอย่างไร
23. เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินผิดรายการ และมีการชำระเงินกับธนาคารแล้ว มาทราบภายหลังต้องทำอย่างไร
24. กรณีเกิดข้อผิดพลาดจากธนาคารในการหัก และนำส่งภาษี ใครต้องรับผิดชอบ
25.ลูกค้าหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว แต่ธนาคารไม่นำส่งกรมสรรพากร ใครต้องรับผิด
26. e-Withholding Tax กับการเชื่อมโยง e-tax Invoice & e-Receipt การเชื่อมโยงภาษีมูลค่าเพิ่มกับระบบ e-Withholding Tax เมื่อมีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ (ภ.พ.30, ภ.ง.ด. 54)
- นโยบายการแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยน ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 3 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานนําส่งสภาวิชาชีพบัญชี

** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) **

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba