หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ (Value Added Tax) (จ.ระยอง)

รหัสหลักสูตร : 21/1131/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ (Value Added Tax)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่น ๆ 6 ชม.(รออนุมัติ)
ผู้สอบบัญชี อื่น ๆ 6 ชม.(รออนุมัติ)
 

• Update นโยบายการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้า หรือให้บริการ online
   และการใช้บริการบน Platform อิเล็กทรอนิกส์ 
• การออกและรับใบกำกับภาษีแบบกระดาษ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้
   สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องระวัง
• การตรวจสอบการขอคืนภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม
• การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

วิทยากร อาจารย์กวินทิพย์ บุญสร้าง

หัวข้อสัมมนา

1. Update หลักเกณฑ์ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
    • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
    • ผู้ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ
    • การคิดมูลค่าของฐานภาษีจากการขายสินค้าและให้บริการ
    • การคิดมูลค่าของฐานภาษีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
    • การให้ค่าลดหย่อน ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าตอบแทน ให้ส่วนลด

4. หลักเกณฑ์การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    • ความหมายของสถานประกอบการ และสถานประกอบการชั่วคราว เมื่อใดที่ต้องจดทะเบียน
       เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และการออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
    • ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนแต่มีหน้าที่ต้องเสีย VAT
    • การเปิดสาขาต้องจดทะเบียนหรือไม่
    • การเปลี่ยนชื่อ การเพิ่มเติมและย้ายสถานที่ประกอบการ เลิกกิจการ ต้องแจ้งภายในกี่วัน
    • การฝากสินค้าไว้ที่ลูกค้าต้องจดเป็นสถานประกอบการด้วยหรือไม่
    • การขอออกจากระบบ VAT ทำได้หรือไม่ และต้องมีหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอย่างไร

5. ที่มาของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม : อัตรา 10%, 7% และ 0%
    • กรณีกฎหมายประกาศใช้อัตรา 6.3% และ 9% หมายความว่าอย่างไร

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

7. อัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ การลงรายงานภาษีซื้อ
    รายงานภาษีขาย


8. จุดแห่งความรับผิด (Tax Point) และฐานภาษีในการเสีย VAT
    • การขายสินค้า การให้บริการ
    • การนำเข้า-ส่งออกสินค้าและบริการ
    • การขายสินค้าให้กิจการ BOI หรือ เขตปลอดอากร

9. การจัดทำใบกำกับภาษีในประเภทต่างๆ ใบลดหนี้-เพิ่มหนี้ เอกสารออกเป็นชุด
    ใบแทนใบกำกับภาษีให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

    • การระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และคำว่า “สำนักงานใหญ่ หรือสาขาที่...” มีหลักเกณฑ์อย่างไร
    • การลงวันที่ในใบกำกับภาษีแตกต่างกันอย่างไร
       - เงินสด
       - เช็ค
       - โอนเงินผ่านธนาคาร
       - การหักกลบลบหนี้
    • การแก้ไขและการยกเลิกใบกำกับภาษีจะต้องให้เหตุผลในการออกด้วยหรือไม่
    • อย่างไรถือเป็นใบกำกับภาษีปลอม
    • ในกรณีได้ออกใบกำกับภาษีในช่วง 10% ภายหลังจะออกใบลดหนี้ในช่วง VAT 7%
       จะใช้ VAT อัตราเปอร์เซ็นต์ใด
    • การออกใบกำกับภาษีกรณีย้ายสถานประกอบการ จะต้องใช้ที่อยู่ใดในการออกใบกำกับภาษี
       และพิจารณาวันที่แจ้งย้ายอย่างไร

10. กรณีลูกค้าไม่ต้องการใบกำกับภาษี ผู้ขายจะปฏิบัติอย่างไร และสรรพากร
      จะสอบย้อนผู้ซื้อหรือไม่


11. ภาษีซื้อต้องห้ามและการเฉลี่ยภาษีซื้อ
    • ภาษีซื้อต้องห้ามตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
    • ภาษีซื้อที่เกิดจากค่ารับรอง
    • ภาษีซื้อค่าน้ำมันรถของบริษัท และค่าน้ำมันรถเช่า ขอคืนได้หรือไม่
    • ภาษีซื้อค่า พ.ร.บ.รถ, ค่าซ่อมรถ จะขอคืนได้หรือไม่
    • ภาษีซื้อที่ใช้ในกิจการ VAT และ NON VAT
    • ทำไมต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ
    • วิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
    • กรณีที่เฉลี่ยภาษีซื้อผิดจะมีผลอย่างไร และจะยื่นแบบปรับปรุงได้หรือไม่

12. การจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
    • การจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสรรพากร
    • เมื่อมีการออก/รับใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ จะลงรายงานอย่างไร
    • ธุรกิจให้บริการต้องทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่
    • ขายสินค้าแต่ไม่มีคลังสินค้าสำหรับเก็บสินค้าต้องทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่

13. การยื่นแบบและชำระภาษี
    • วิธีการยื่นแบบ และการยื่นเพิ่มเติม
    • กรณีขออนุมัติยื่นรวมจะนำภาษีซื้อของสาขากับสำนักงานใหญ่มารวมกันได้หรือไม่

14. การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้องและไม่ถูกตรวจสอบ
    • สำนักงานใหญ่จะใช้เครดิตของสาขาได้หรือไม่
    • การขอคืนภาษีของกิจการ BOI
    • กิจการที่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ

15. กรณีที่ต้องเสียเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม และการขอลดหรืองดเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์กวินทิพย์ บุญสร้าง

สถานที่

โรงแรม โนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
115 ซอย ศูนย์การค้า 4, ตำบล ท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000
โทรศัพท์ :
0985614930
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba