เจาะประเด็นตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชี และภาษี เอกสารรับ-จ่ายเงิน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์ ยุคใหม่

รหัสหลักสูตร : 21/1857

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

-เจาะประเด็นตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษี
เอกสารรับ-จ่ายเงิน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์ยุคใหม่


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
 ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชม.

  • การวางระบบ เอกสารรับ-จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน แคชเชียร์
  • รวบประเด็นปัญหาการจัดทำเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษี
  • วิธีการตรวจสอบใบกำกับภาษี ข้อควรระมัดระวังที่มักถูกสรรพากรประเมิน

วิทยากรโดย อาจารย์กวินทิพย์ บุญสร้าง

หัวข้อสัมมนา

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน แคชเชียร์ยุคใหม่
 - การจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับการรับ-โอนเงินในระบบ e-Payment
 - e-Payment การรับ-จ่ายเงินเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ / ชำระเงินผ่าน QR-Code, Prompt Pay
 - e-Tax Invoice และ e-Receipt การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการจัดทำรายงานทางการเงิน
 - e-Withholding Tax การหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์และการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
 - 23 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์การชำระค่าอากรของสัญญาที่ต้องเป็นตัวเงิน

2. การวางระบบ เอกสารรับ-จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน แคชเชียร์
 - การจัดรายงานและรูปแบบรายงานที่เจ้าหน้าที่การเงินแคชเชียร์

3. การวางระบบภาษีเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับเงินสดรับและเงินสดจ่าย ปัญหาและวิธีควบคุม
 - ตรวจรับ-จ่ายเงินสด
 - ควบคุมลูกหนี้
 - ควบคุมเงินสดรับ
 - ควบคุมเงินสดจ่าย
 - ควบคุมด้านการขาย
 - ควบคุมด้านสินค้า
 - ออกใบเสร็จก่อนหรือหลัง ที่มีการรับเงิน ปัญหาภาษีที่ต้องระวัง
 - ปัญหาภาษีอากรในการจัดทำทะเบียนเอกสาร และวิธีการยกเลิกเอกสารรายรับ-จ่าย
 - หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าอย่างไรควรจ่ายเป็นเงินสด - เช็คเพื่อไม่ให้ถูกสรรพากรประเมิน
 - จุดสังเกตเอกสารประกอบการอนุมัติการจ่ายเงินให้น่าเชื่อถือ และสรรพากรยอมรับ

4. รายงานการเบิก จ่ายเงินต่างๆ ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน แคชเชียร์ต้องปฏิบัติอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
 - ค่าใช้จ่ายที่พนักงานจ่ายแทนบริษัทแต่ใบเสร็จเป็นชื่อพนักงาน
 - ค่าพาหนะค่าน้ำมันรถพนักงาน กรณีที่นำรถมาใช้ในงาน
 - ค่าแท็กซี่, มอเตอร์ไซค์รับจ้าง - ค่าทางด่วน, ค่าผ่านทาง
 - ค่าที่พัก กรณีที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด - ค่าเบี้ยเลี้ยง

5. ประเด็นที่สรรพากรตรวจสอบเกี่ยวกับ เอกสารรับ-จ่ายเงินของเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน แคชเชียร์

6. ปัญหาการจ่ายเงินกรณีที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน ต้องทำเอกสารอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
 - จ่ายเงินให้บุคคลธรรมดา
 - รายจ่ายที่ไม่สามารถระบุผู้รับได้
 - จ่ายเงินให้บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน
 - เงินใต้โต๊ะ, เงินกินเปล่า

7. ปัญหาเกี่ยวกับเช็ค ผลกระทบทางภาษีอากรที่ เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินแคชเชียร์ต้องระมัดระวัง
 - เช็คเด้งควรดำเนินการอย่างไร ปัญหาด้านเอกสารที่เจ้าหน้าที่การเงินต้องจัดทำ

8. ปัญหาเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษีที่เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน แคชเชียร์ต้องควรระวัง
 - การตรวจสอบรายการในใบกำกับภาษี
 - ปัญหาเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษีให้หน่วยงานราชการ
 - การจัดทำใบกำกับภาษีกรณีจัดทำใบกำกับภาษีรวมกับเอกสารทางการค้าอื่น
 - แจ้งย้ายสถานประกอบการแล้ว ใบกำกับภาษีใช้ที่อยู่เดิมได้หรือไม่
 - เรียกเก็บเงินทดรองจ่ายคืนจากคู่ค้า, บริษัทในเครือต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
 - เงินชดเชยค่าเสียหายต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
 - ใบกำกับภาษีที่จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์จะแก้ไขตก เติม ได้หรือไม่
 - การจัดทำใบกำกับภาษีระหว่างการขายเป็นเงินสดและเงินเชื่อต่างกันอย่างไร
 - ภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีจุดทศนิยม
 - ค่าสินค้ารายเดียวกัน จะรวบรวมจัดทำใบกำกับภาษีและส่งมอบให้เป็นรายอาทิตย์หรือรายเดือนได้หรือไม่
 - ได้รับเงินมัดจำจากการขายสินค้า ต้องจัดทำใบกำกับภาษีอย่างไร
 - กรณีการแถมสินค้าพร้อมขาย ต้องระบุสินค้าที่แถมไว้ในใบกำกับภาษีหรือไม่
 - การให้ส่วนลด ต่างๆจะต้องระบุส่วนลดลงในใบกำกับภาษีทุกกรณีหรือไม่
 - การจัดทำใบกำกับภาษีกรณีระบุอัตราแลกเปลี่ยน
 - ออกใบกำกับภาษีแล้ว ต่อมาเช็คไม่สามารถเบิกเงินได้ต้องเปลี่ยนเช็คที่ปรากฏในใบกำกับภาษีจะมีผลต่อใบกำกับภาษีที่ออกไปแล้วหรือไม่
 - สาขาขายสินค้าหรือให้บริการ สำนักงานใหญ่จะออกใบกำกับภาษีแทนได้หรือไม่
 - ข้อแตกต่างระหว่างการออกใบแทนใบกำกับภาษีกับการยกเลิกแล้วออกใหม่
 - สินค้าฝากขายต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร
 - ขายสินค้าครั้งหนึ่งไม่เกิน1,000 บาท จะไม่ออกใบกำกับ ภาษีได้หรือไม่
 - การออกใบกำกับภาษีล่าช้ามีความผิดอย่างไร
 - ใบกำกับภาษีจากการซื้อทรัพย์สินร่วมกันหลายบริษัทใช้ได้หรือไม่
 - การรับชำระเงินผ่านธนาคาร, ธนาณัติ, เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือโดยให้เครดิต ประเด็นที่ต้องระวังในการ
 - กรณีได้รับเช็คย้อนหลัง เช็คข้ามเดือน
 - การจัดทำใบกำกับภาษีอย่างย่อ ในหนึ่งวันทำการสามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อรวบรวมการขาย
 - นำเครื่องบันทึกการเก็บเงินออกนอกสถานประกอบการต้องแจ้งกรมสรรพากรหรือไม่

9. ปัญหาเกี่ยวกับการออกใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้ข้อควรระมัดระวังที่มักถูกสรรพากรประเมิน
 - ใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้มีหลักเกณฑ์ในการออกอย่างไร และต้องมีรายการใดบ้าง
 - ใบกำกับภาษีอย่างย่อใช้อ้างอิงในใบลดหนี้ใบเพิ่มหนี้ได้ หรือไม่
 - ใบลดหนี้ออกในวันและเดือนเดียวกับเดือนที่ออก ใบกำกับภาษีได้หรือไม่

10. การติดตาม และตรวจสอบใบกำกับภาษีเพื่อป้องกันปัญหาทางด้านภาษีอากร
 - ความถูกต้องของเอกสารรายจ่าย และเอกสารการรับเงินที่ออกให้กับลูกค้า
 - จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จ
 - ใบเสร็จที่ได้รับข้ามเดือน, ข้ามปี
 - ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีที่พนักงานบริษัทได้รับมาแล้วแต่นำมาให้ล่าช้า

11. วิธีการตรวจสอบใบกำกับภาษีที่เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินแคชเชียร์เพื่อป้องกันปัญหาภาษีซื้อต้องห้าม

12. หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไรให้ถูกต้องถูกอัตรา

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์กวินทิพย์ บุญสร้าง

สถานที่

โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba