เทคนิคและวิธีการขอคืนภาษีจากกรมสรรพากรพร้อม Pre-Audit ก่อนขอคืนภาษี

รหัสหลักสูตร : 21/17031

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคและวิธีการขอคืนภาษีจากกรมสรรพากรพร้อม Pre-Audit
ก่อนขอคืนภาษี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.(รออนุมัติ)
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.(รออนุมัติ)


• คิดถูกหรือเปล่า "ขอคืนเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบ จะได้รู้ว่าอะไรผิดบ้าง"
• คุ้มหรือไม่ ถ้าจะขอคืนภาษี
• ศึกษาให้ดีก่อนขอคืนภาษี
• ทำไมขอคืนภาษีแต่กลับต้องเสียภาษีเพิ่ม
• กล้าหรือไม่? ถ้าจะขอคืนภาษีจากสรรพากร

วิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. เทคนิคและวิธีการเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดที่เป็นประเด็นสำคัญเพื่อขอคืนภาษี
    แต่ละประเภท
     1.1 Pre-Audit ภาษีเงินได้นิติบุคคล CIT ก่อนขอคืนภาษี
       • การตั้งค่าเผื่อต่างๆ
       • การหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ
       • ผลขาดทุนจากเงินลงทุน
       • ผลขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
       • รายจ่ายบริจาคต่างๆ
       • กำไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
       • มีกำไรจากเงินลงทุนซึ่งรับรู้โดยวิธีส่วนได้เสีย
       • การเทียบงบการเงินกับงบกำไรขาดทุนที่แสดงไว้ใน ภ.ง.ด 50
       • การรับรู้รายได้ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์สิทธิตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
       • การให้กู้ยืม
       • ความแตกต่างของกำไรขั้นต้นในแต่ละปี
       • ผลกระทบของการขอคืนภาษี
       • จำนวนสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือยกมาจากปีก่อน
       • การประมาณการกำไรสุทธิในแบบ ภ.ง.ด.51 ของปีที่ตรวจสอบ
     1.2 Pre-Audit ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT
       • ภาษีขาย ภ.พ. 30 กับจำนวนรายได้ ใน ภ.ง.ด 50
       • รายการส่งเสริมการขาย
       • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
       • การตัดรายการสินค้าและวัตถุดิบออกจากบัญชีสินค้าและวัตถุดิบเนื่องจากทำลาย
       • การออกใบกำกับภาษี
       • ใบลดหนี้กับการรับคืนสินค้า
       • ใบส่งของ
       • สมุดคุมเช็ครับ
       • บัญชีจำหน่ายทรัพย์สินกับรายงานภาษีขาย
       • บัญชีลูกหนี้
       • บัญชีรับรายวัน
       • บัญชีรายได้อื่น
       • รายการในใบกำกับภาษีซื้อ และระยะเวลาในการขอคืน
       • กิจการประกอบธุรกิจ VAT และ Non VAT บัญชีต้นทุนของกิจการ
       • การเฉลี่ยภาษีซื้อ
       • บัญชีเงินทดรองจ่าย
       • การจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ
       • การตรวจสอบยอดขายและยอดซื้อในแต่ละเดือน
       • การยื่นแบบ ภ.พ. 30 และการใช้เครดิตภาษี
       • ยอดเครดิตภาษียกมาในแต่ละเดือน
       • การเครดิตภาษีกับการขอคืนเป็นเงินสด ข้อดี ข้อเสียและการตรวจสอบของสรรพากร
       • เครดิตภาษีที่มีอยู่จะขอคืนเป็นเงินสดได้หรือไม่
     1.3 Pre-Audit ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย WHT
       • การจ่ายเงินจากบัญชีต่างๆ
       • การล้างรายการค้างจ่ายหรือบัญชีเจ้าหนี้
       • รายการจ่ายเงินในบัญชีเจ้าหนี้ต่างประเทศ
       • วันที่จ่ายเงิน
       • จำนวนเงินที่จ่าย
       • จำนวนภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายไว้
       • ใบสำคัญจ่าย
       • ชื่อผู้รับเงิน
     1.4 Pre-Audit ภาษีธุรกิจเฉพาะ SBT
       • บัญชีรายได้, บัญชีลูกหนี้, บัญชีรายวัน
       • ยอดรายรับในแบบ ภ.ธ.40 ในแต่ละเดือน
       • ดอกเบี้ยรับ การให้กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
       • ตั้งค่าเผื่อเพื่อการลงทุน
     1.5 Pre-Audit อากรแสตมป์ Stamp Duty
       • รายได้ในงบทดลอง และบัญชีแยกประเภท
       • การทำสัญญาต่างๆ
       • มูลค่าในสัญญา
       • ปัญหาการเสียอากรกรณีทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน 3 ปีต้องจดทะเบียนที่กรมที่ดิน
       • เสียซ้ำซ้อน ความผิดพลาดในการเสียอากรแสตมป์ 2 ครั้ง

2. วิธีปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ตรวจพบภาษี เพื่อขอคืนภาษีแต่ละประเภท

3. เมื่อถูกเรียกตรวจสอบบัญชีและเอกสารต้องทำอย่างไร


4. เทคนิคการมอบอำนาจเข้าชี้แจงและส่งมอบเอกสาร


5. การให้ถ้อยคำ ชี้แจง และโต้แย้งประเด็นภาษี


6. แนวคำวินิจฉัย คำพิพากษาฎีกา แนวปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากร 
    เพื่อประกอบการให้ถ้อยคำชี้แจงในประเด็นภาษีต่างๆ


7. กรณีขอรับสิทธิยกเว้นการถูกตรวจสอบ แต่ไปขอคืนภาษีจะมีผลกระทบอย่างไร ทำได้หรือไม่


8. สรรพากรมีอำนาจตรวจสอบภาษีนอกจากปีหรือเดือนที่ขอคืนภาษีได้หรือไม่


9. เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมเมื่อมีการขอคืนภาษี


10. Case จริงที่ขอคืนภาษีแต่กลับถูกสรรพากรประเมินให้เสียภาษีเพิ่ม


11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba