วิธีปฏิบัติและภาระภาษีเมื่อ...เลิกกิจการ ปิดกิจการ ปิดกิจการชั่วคราว ขายกิจการ Takeover Merger and Acquisition (M&A) สำหรับผู้ประกอบการ นักบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/1710

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


วิธีปฏิบัติและภาระภาษีเมื่อ...เลิกกิจการ ปิดกิจการ ปิดกิจการชั่วคราว
ขายกิจการ Takeover Merger and Acquisition (M&A)
สำหรับผู้ประกอบการ นักบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 
  • ภาระภาษีและวิธีการชำระบัญชีเมื่อเลิกกิจการ,ขายกิจการ,ปิดกิจการ,Takeover, M&A พร้อมเอกสารที่ต้องจัดทำ
  • รวม 20 คำถาม Hot!! จากการ “เลิกกิจการ” “ปิดกิจการ” “ปิดกิจการชั่วคราว” ขายกิจการ Takeover, Merger & Acquisition (M&A)


วิทยากรโดย อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

หัวข้อสัมมนา

1. “เลิกกิจการ” “ปิดกิจการ” “ปิดกิจการชั่วคราว” ขายกิจการ Takeover Merger & Acquisition (M&A)
    ต่างกันอย่างไร มีภาระภาษีอย่างไร

   • ชำระบัญชี
   • ไม่ชำระบัญชี

2. วิธีการชำระบัญชี เมื่อ“เลิกกิจการ” หรือ ขายกิจการ Takeover Merger & Acquisition(M&A)
    ปัญหาภาษีที่พบบ่อย

3. ปัญหาด้านรายได้-รายจ่าย ค้างรับ ค้างจ่าย กับเจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่ค้า

4. สินค้าคงเหลือ ก่อนและหลังเลิกการต้องจัดการอย่างไรให้ถูกต้องทางภาษี

5. การตีราคาทรัพย์สิน ณ วันที่เลิกประกอบกิจการจะตีตามราคาใด

6. กรณีมีกำไรสะสมเหลืออยู่ ถ้าไม่จ่ายเงินปันผลได้หรือไม่

7. การคำนวณ พร้อมยื่นแบบรายการเสียภาษีภาษีในปีที่เลิก
  • มีเครดิตภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเหลืออยู่ในบัญชีบริษัทต้องทำอย่างไร
  • ชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว แต่ภายหลังยังมีรายได้เข้ามา
  • ปัญหาการฟ้องคดีลูกหนี้การค้า รอคำพิพากษาคดียังไม่ถึงที่สุด

8. แจ้งเลิกกิจการจะถูกสรรพากรตรวจสอบทุกรายหรือไม่

9. ถ้าชำระบัญชีในรอบที่โอนกิจการ ยังไม่แล้วเสร็จ จะมีความผิดหรือไม่
  • การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสถานประกอบการ เนื่องจากการเลิกกิจการ ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่

10. “เลิกกิจการ” กับ ขายกิจการ Takeover Merger & Acquisition (M&A) ผลทาง ภาษีต่อผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้
      ลูกหนี้ คู่ค้า

  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • อากรแสตมป์
  • ผลขาดทุน
  • เงินสำรองหรือกำไรยกมาจากรอบระยะเวลาบัญชีก่อน
  • เงินปันผลค้างจ่าย

11. “เลิกกิจการ” หรือขายกิจการ Takeover Merger & Acquisition (M&A) กรณีใดได้รับยกเว้น VAT

12. เอกสารทางภาษีที่จะต้องจัดทำเมื่อขายกิจการ Takeover Merger & Acquisition (M&A)

13. ขายกิจการ Takeover Merger & Acquisition (M&A) จะบันทึกต้นทุนของที่ได้รับโอนมูลค่าใด
      การคิดค่าเสื่อมของทรัพย์สินอย่างไร

  • การคิดค่าเสื่อมทรัพย์สินเก่า ทรัพย์สินใหม่ ต้องปฏิบัติอย่างไร
  • ทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาราคาตลาดต่ำกว่าราคาทางบัญชีจะใช้ราคาใด

14. การขายทรัพย์สินจากการ “เลิกกิจการ” “ปิดกิจการ” “ปิดกิจการชั่วคราว” ขายกิจการ Takeover
      Merger & Acquisition (M&A)

  • ทรัพย์สินของกิจการแต่ไม่ปรากฎในงบ / ปรากฎในงบแต่ปัจจุบันไม่มีตัวทรัพย์สินอยู่
  • ทรัพย์สิน
  • เครื่องจักร
  • อสังหาริมทรัพย์
  • ค่า Loyalty ค่าสิทธิ ค่าสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
  • การขายหุ้นลงทุน ขายหุ้นของกิจการ
  • ขายทรัพย์สินต่ำกว่าราคาตลาดสรรพากรมีอำนาจประเมินได้หรือไม่
  • เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินให้เป็นราคาตลาดได้หรือไม่
  • เอกสารที่ต้องเตรียมให้สรรพากรตรวจสอบได้
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการขายทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ มีหลักเกณฑ์อย่างไร 

15. รวม 20 คำถาม Hot!! จากการ “เลิกกิจการ” “ปิดกิจการ” “ปิดกิจการชั่วคราว” ขายกิจการ Takeover , Merger & Acquisition (M&A)

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba