หลักเกณฑ์ภาษีอากรและเอกสารทางบัญชี-ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับฝ่ายบัญชี และฝ่ายจัดซื้อของรัฐวิสาหกิจ รุ่นที่ 2

รหัสหลักสูตร : 21/1630

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


หลักเกณฑ์ภาษีอากรและเอกสารทางบัญชี-ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง สำหรับฝ่ายบัญชี และฝ่ายจัดซื้อของรัฐวิสาหกิจ รุ่นที่ 2

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี ไม่สามารถนับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี ไม่สามารถนับชั่วโมงได้


• เจาะประเด็นการตรวจสอบแหล่งซื้อ สิ่งที่ต้องระวัง และการเจรจาต่อรองราคา
• เอกสารที่ต้องมีสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจ พร้อมวิธีตรวจสอบก่อนการซื้อหรือจ้าง
• ประเด็นสำคัญการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศ การจัดทำเอกสารและภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง
• รวม Case Studies ที่มีผลกระทบทางภาษีที่ต้องระวังจากการจัดซื้อจัดจ้าง
• เผยเทคนิคการทำสัญญาเพื่อลดภาระภาษีสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ

วิทยากรโดย อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

หัวข้อสัมมนา

1. การตรวจสอบแหล่งซื้อสิ่งที่ต้องระวังและการเจรจาต่อรองราคา
2. เอกสารหลักฐานที่ต้องขอจาก Supplier ก่อนการซื้อหรือจ้าง
3. ภาระภาษีของผู้ซื้อและผู้ขายในการจัดซื้อจัดจ้างที่ฝ่ายบัญชีและฝ่ายจัดซื้อของรัฐวิสาหกิจต้องทราบ

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • อากรแสตมป์

4. การจัดซื้อจัดจ้างควรมีเอกสารใดบ้าง และเทคนิคการทําสัญญาเพื่อลดภาระภาษี 

 • จัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
 • จัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศ

5. การจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศต้องจัดทําเอกสารและมีภาระภาษีอย่างไร

 • กรณีใดที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.54) และต้องนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36)
 • โครงการซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศและจ้างเหมาติดตั้งในสัญญาเดียวภาระภาษีอย่างไร
 • เอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษีที่ใช้ต่างจากการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศหรือไม่

6. การตรวจสอบเอกสารรายจ่ายที่ฝ่ายบัญชีและฝ่ายจัดซื้อรัฐวิสาหกิจต้องทราบ

 • หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ที่ที่ฝ่ายบัญชี และฝ่ายจัดซื้อไม่ควรพลาดเพื่อลดงานตรวจสอบ
 • การป้องกันรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี
 • การตรวจสอบความถูกต้องของใบกํากับภาษีเพื่อขอคืนภาษีซื้อได้
 • กรณีใช้ใบกํากับภาษีปลอมมีความผิดอย่างไรฝ่ายบัญชีและฝ่ายจัดซื้อต้องร่วมรับผิดด้วยหรือไม่
 • เกสารหลักฐานที่ต้องเก็บไว้ให้สรรพากรตรวจสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

7. ปัญหาในการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่พบบ่อยในงานจัดซื้อจัดจ้าง

 • การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฝ่ายจัดซื้อต้องเตรียมข้อมูลอะไรให้ฝ่ายบัญชีบ้าง
 • หลักเกณฑ์การหัก ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์และสัญญาต่างๆ
 • ปัญหาอัตราภาษีที่ต้องหัก ข้อเท็จจริงกับหัวสัญญาไม่ตรงกันจะต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
 • การหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบ  e-Withholding Tax

8. Case studies ที่มีผลกระทบทางภาษีที่ต้องระวังจากการจัดซื้อจัดจ้าง

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พ้อยต์ เพลินจิต
100 ถ. วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 055 9000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 5


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba