141 ประเด็นการแก้ไขเอกสารรายจ่ายทางภาษี ทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

รหัสหลักสูตร : 21/1386

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


141 ประเด็นการแก้ไขเอกสารรายจ่ายทางภาษี
ทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline                   CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
 
 
• หลักสูตรเดียวที่จะทำให้ทุกรายจ่าย!!! ของกิจการ ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม
• Update!! กฎหมายใหม่เกี่ยวกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice/ e-Receipt
• เอกสารรายจ่ายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) สามารถแก้ไขได้หรือไม่ อย่างไร
• รูปแบบของเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร
• หากเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของประมวลรัษฎากรมีบทลงโทษ
อย่างไร พร้อมวิธีการแก้ไข

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1. รูปแบบของเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร

2. เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินอะไรบ้าง ที่สรรพากรยอมรับ

3. หลักเกณฑ์ในการออกหลักฐานการรับ-จ่ายเงินตามประมวลรัษฎากร

4. เอกสารภายในของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินของฝ่ายบัญชีการเงินที่ต้องระมัดระวัง

5. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินภายในของกิจการอะไรบ้างที่ควรมีเพื่อประโยชน์
ในการควบคุมภายในและป้องกันการทุจริต

6. หลักเกณฑ์ในการออกใบสำคัญจ่ายและประโยชน์ที่ได้รับ

7. มีเอกสารรายจ่ายอะไรบ้างที่ฝ่ายบริหารต้องการเพื่อประโยชน์ในการบริหาร

8. เอกสารรายจ่ายที่มีหลักฐานสมบูรณ์ ถูกต้องตามกฎหมายต้องประกอบด้วย
ข้อความใดบ้าง


9. เอกสารรายจ่ายที่มีหลักฐานแต่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นอย่างไร

10. เมื่อสรรพากรเข้าตรวจสอบเอกสารรายจ่ายประเด็นที่มักถูกประเมิน

11. กิจการได้รับหลักฐานการจ่ายเงินเป็น “บิลเงินสด”ทำอย่างไรจึงจะลดข้อโต้แย้งของ
พนักงานประเมินให้เชื่อได้ว่าจ่ายจริง และลงเป็นรายจ่ายได้

12. การพิจารณาว่า “รายจ่ายซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ” ทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
และ
พิสูจน์ตัวผู้รับเงินได้

13. เมื่อกิจการได้จ่ายเงินไปแล้วผู้รับไม่ออกหลักฐานการจ่ายเงินให้ต้องทำอย่างไรให้ถือ
เป็น
รายจ่ายได้ไม่ต้องบวกกลับ

14. หากเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของประมวลรัษฎากร
มีบทลงโทษ
อย่างไร และวิธีการแก้ไข

15. กิจการสามารถใช้ “สำเนาใบโอนเงิน” แทนหลักฐานการจ่ายเงินได้หรือไม่
สรรพากรยอมรับ
หรือไม่

16. ตั๋วรถเมล์ ตั๋วรถไฟ ตั๋วรถทัวร์ต่างจังหวัด ถือเป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
ถือเป็น
รายจ่ายได้หรือไม่

17. ตั๋วเครื่องบินสามารถนำมาเป็นหลักฐานการจ่ายเงินที่ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ
กำไรสุทธิ
ได้หรือไม่

18. บัตรเติมเงินทางด่วน (Easy Pass) ถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ และต้องปฎิบัติอย่างไร

19. รถแท็กซี่ รถจักรยายนต์รับจ้าง รถตู้ของ ขสมก. หากไม่มีใบเสร็จ จะใช้หลักฐานอะไร
ประกอบ
การลงบัญชี และเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิให้สรรพากรยอมรับ

20. ค่าพาหนะของพนักงานหากไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน จะนำมาถือเป็นรายจ่ายของกิจการ
ได้
อย่างไร และถือเป็นเงินได้ของพนักงานหรือไม่

21. มีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไรว่า “รถยนต์” ที่กิจการซื้อมานั้นขอภาษีซื้อคืนได้หรือไม่
ใช้เอกสาร
ใดในการพิจารณา

22. กิจการซื้อรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีไม่เกิน 10 คนจะถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
อย่างไร
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

23. กิจการจ่ายค่าซ่อมรถยนต์ ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ค่าต่อทะเบียนรถยนต์
ค่าประกันภัยรถยนต์ของ
พนักงานให้กับพนักงานถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

24. กิจการนำรถยนต์ของพนักงานมาใช้ในกิจการจะสามารถนำมาเป็นรายจ่ายของกิจการ
ได้หรือไม่
จะต้องปฏิบัติอย่างไร และเอกสารแนบต้องมีอะไรบ้าง

25. มีค่าใช้จ่ายและเอกสารอะไรบ้างของรถยนต์ที่พนักงานนำมาใช้ในกิจการ
ที่สรรพากรยอมให้ถือเป็น
รายจ่ายได้

26. บิลนํ้ามันจะต้องมีเลขทะเบียนรถหรือไม่ และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องที่ให้ถือเป็นรายจ่ายได้

27. บิลนํ้ามันรถที่เป็นเอกสารออกด้วยกระดาษความร้อนต่อมาเจือจางลงอ่านไม่ออก
จะนำมาถือเป็น
รายจ่ายได้หรือไม่ และภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่ แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง

28. คูปองทางด่วน ค่าผ่านทางใช้เอกสารใดประกอบการลงบัญชีและต้องมีข้อความใดบ้าง

29. ค่ารถไฟฟ้าใต้ดิน ลอยฟ้า ใช้เอกสารใดจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้

30. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของพนักงานใช้เอกสารอะไรประกอบการจ่ายเงิน

31. ค่าเบี้ยเลี้ยงจ่ายอย่างไรจึงจะไม่ถือเป็นรายได้ของพนักงานหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่สำคัญ


32. หากพนักงานไปซื้อของแต่ไม่มีบิล พนักงานจะเซ็นชื่อรับเงินในใบรับเงินแทนผู้ขาย
ได้หรือไม่

33. ค่าบริการที่จอดรถ ต้องใช้เอกสารใดประกอบการลงบัญชี

34. การส่งจดหมายหรือพัสดุไปรษณีย์ การซื้อแสตมป์ทำอย่างไรจึงจะมีหลักฐานได้ว่านำไป
ใช้ใน
การประกอบกิจการจริง

35. เอกสารประกอบการจ่ายเงินค่าอากรแสตมป์ต้องเป็นอย่างไร

36. กิจการกำหนดงบ Entertain ให้พนักงานเป็นรายเดือนจะนำมาถือเป็นรายจ่ายของ
กิจการได้
หรือไม่ และถือเป็นเงินได้ของพนักงานหรือไม่

37. ค่าใช้จ่ายในการรับรอง ทำอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้โดยไม่ต้องบวกกลับ

38. บิลค่ารับรองไม่ได้ระบุชื่อ-ที่อยู่ของกิจการแต่เขียนว่า “สด” หรือ “เงินสด”
จะนำมาถือเป็น
รายจ่ายได้หรือไม่

39. การให้สิ่งของในการรับรองแก่ลูกค้าจะต้องทำเอกสารใด เพื่อให้สรรพากรเชื่อได้ว่า
มีการให้จริง
และเงื่อนไขที่กิจการจะต้องระมัดระวัง

40. กิจการจ่ายค่าสมาชิก สโมสร สปอร์ตคลับ หรือสันทนาการให้ผู้บริหารจะถือเป็น
รายจ่ายคำนวณ
กำไรสุทธิได้หรือไม่ มีวิธีอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้

41. รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์รายจ่ายเพื่อการศึกษา และการกีฬา
ถือเป็นรายจ่ายใน
การคำนวณกำไร

42. เงินบริจาคจะต้องใช้เอกสารใดประกอบการจ่ายเงิน

43. กิจการประสบผลขาดทุน ค่าบริจาคถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

44. ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์ หลักเกณฑ์ที่สำคัญ

45. หลักเกณฑ์การขอภาษีซื้อค่าโทรศัพท์คืน

46. ค่าโทรศัพท์มือถือของพนักงานจะนำมาถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่
ใช้เอกสารใด

47. ปัญหาของค่าขนส่ง การหักภาษี ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

48. กรณีการขายสินค้าพร้อมค่าขนส่งเขียนบนเอกสารใบเดียวกัน หรือแยกคนละบิล
จะปฏิบัติอย่างไร
ให้ถูกต้อง

49. กรณีการบริการพร้อมขนส่งเขียนบนเอกสารใบเดียวกันหรือแยกคนละบิลจะปฏิบัติ
อย่างให้ถูกต้อง


50. หลักการพิจารณากรณีใดถือเป็นค่าเช่า กรณีใดถือเป็นค่าขนส่งระหว่างการเช่ารถ
กับค่าขนส่ง


51. เช่ารถพร้อมคนขับจะหักภาษีอย่างไร และเอกสารระบุแยกหรือรวมบนบิลใบเดียวกัน
แนวปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง

52. สรรพากรมองอย่างไร เอกสารรายจ่ายของกิจการจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้ และ
ไม่ถูกประเมิน


53. “ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับเงิน” ที่แสดงในหลักฐานการจ่ายเงินที่ออกให้โดยผู้รับเงิน
สามารถกระทำ
โดยวิธีใดได้บ้าง

54. เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินจะต้องมี “ชื่อ ที่อยู่ของผู้จ่ายเงิน” ด้วยหรือไม่

55. เขียนคำว่า “สด” หรือ “เงินสด” โดยไม่ต้องมีชื่อที่อยู่ของผู้จ่ายเงินได้หรือไม่

56. ทำอย่างไรให้ “บิลเงินสด” ถือเป็นรายจ่ายได้ สรรพากรยอมรับ

57. ผู้ขายไม่ออกบิลให้ ทำอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้ใช้นามบัตรแทนได้หรือไม่

58. หากผู้ขายไม่ออกบิลให้ กิจการสามารถทำใบรับเงินให้ผู้รับเงินเซ็นได้หรือไม่
ต้องแนบสำเนา
บัตรประชาชนหรือไม่

59. หากกิจการให้ผู้ขายเซ็นรับเงินบนใบรับเงิน ทำอย่างไรที่จะลดข้อโต้แย้งของ
เจ้าพนักงาน
ประเมินได้

60. หากผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานการรับเงินให้ จะใช้สำเนาเช็คหรือสำเนาใบโอนเงิน
แทนหลักฐาน
การจ่ายเงินได้หรือไม่ และมีวิธีอื่นหรือใช้เอกสารอื่นได้หรือไม่

61. ทำอย่างไรจะทำให้ “ใบสำคัญจ่าย” เป็นหลักฐานการจ่ายเงินให้สรรพากรยอมรับ
มีหลักเกณฑ์
ปฏิบัติอย่างไร

62. กิจการมีการโอนเงินให้เจ้าหนี้แบบระบบ Online จะใช้หลักฐานอะไรประกอบ
การจ่ายเงิน


63. ประเภทของใบกำกับภาษีในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

64. แบบพิมพ์ใบกำกับภาษีมีกี่รูปแบบ แนวปฏิบัติที่สำคัญ

65. ใบกำกับภาษีใช้เป็นหลักฐานการรับเงินหรือจ่ายเงินได้หรือไม่

66. ใบกำกับภาษีจะต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อหรือไม่ตามหลักเกณฑ์ใหม่ มี
ผล
บังคับใช้อย่างไร

67. ใบกำกับภาษีจะต้องระบุสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ออกใบกำกับภาษีหรือไม่
ตามหลักเกณฑ์ใหม่
มีผลบังคับใช้อย่างไร

68. ใบกำกับภาษีที่มีการขีดฆ่าแก้ไขขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่และถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

69. ใบกำกับภาษีเขียนจำนวนเงินตัวอักษรผิดมีการขีดฆ่าและเซ็นชื่อกำกับ ขอภาษีซื้อคืน
ได้หรือไม่


70. “ชื่อ-ที่อยู่ของผู้ขาย” บนใบกำกับภาษีใช้ตรายางประทับหรือเขียนด้วยลายมือ
ขอภาษีซื้อคืน
ได้หรือไม่

71. “ชื่อ-ที่อยู่ของผู้ซื้อ” บนใบกำกับภาษีใช้ตรายางประทับหรือเขียนด้วยลายมือ
ขอภาษีซื้อคืน
ได้หรือไม่

72. “เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้ขาย” ไม่ใช่เลข 13 หลักกิจการจะขอภาษีซื้อคืน
ได้หรือไม่


73. “เล่มที่” “เลขที่” ของใบกำกับภาษีใช้มือเขียน ใช้ตรายางประทับไม่ได้พิมพ์จาก
โรงพิมพ์ หรือ
คอมพิวเตอร์จะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่

74. มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่โดยส่วนราชการจะใช้ใบกำกับภาษีที่อยู่เดิมได้หรือไม่
หลักปฏิบัติที่ถูกต้อง


75. มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่โดยกิจการย้ายที่อยู่ย้ายสำนักงานจะใช้ใบกำกับภาษีที่อยู่เดิม
ได้หรือไม่
หลักปฏิบัติที่ถูกต้อง

76. อย่างไรเรียกว่า “เอกสารออกเป็นชุด” และข้อความที่ต้องมีบนเอกสารอะไรบ้าง

77. เขียนหรือพิมพ์ที่อยู่ของผู้ซื้อผิดหรือไม่ครบถ้วนทำอย่างไรจึงจะขอภาษีซื้อคืนได้

78. กรณีลูกค้าไม่ให้ชื่อและที่อยู่ กิจการจะออกใบกำกับภาษีอย่างไรจึงจะถูกต้อง
ไม่เสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม


79. หลักเกณฑ์ออกใบกำกับภาษีกรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง

80. หากมีการยกเลิกใบกำกับภาษีแล้วออกใหม่ต้องปฏิบัติอย่างไร

81. การออกใบกำกับภาษีรวมการขายสินค้าหรือบริการหลายประเภท

82. กรณีขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าแต่ลูกค้าไม่เอาใบกำกับภาษีต้องปฏิบัติอย่างไร
ให้ถูกต้อง


83. มีวิธีพิจารณาอย่างไรจึงจะทราบว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอม

84. ขอภาษีซื้อคืนตามใบกำกับภาษีเต็มรูป แต่ต่อมาสรรพากรแจ้งว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอม
จะต้อง
ปฏิบัติอย่างไรไม่ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

85. ใบกำกับภาษีอย่างย่อจะนำมาถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ ทำอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้

86. ใบกำกับภาษีอย่างย่อของปั๊มนํ้ามันถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

87. จ่ายค่าบริการแต่ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายได้หรือไม่ มีบทลงโทษอย่างไร

88. ธุรกิจส่งออกสินค้าจะใช้เอกสารใดในการบันทึกบัญชีจึงจะมีสิทธิเสียภาษีในอัตรา
ร้อยละ 0


89. ระบบเอกสารตามประมวลรัษฎากร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมีอย่างไรบ้าง

90. ข้อความและรายการที่ต้องมีในเอกสารใบรับเงินและหลักฐานในการเสียภาษีอากร

91. จำนวนเงินที่ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการที่ต้องออกใบรับเงินและถ้าไม่ออกใบรับเงิน
มีความผิดหรือไม่


92. กิจการจะต้องทำและเก็บต้นขั้วหรือสำเนาใบรับเงินหรือไม่และแนวปฏิบัติอย่างไร

93. หลักเกณฑ์ในการออกใบรับและใบส่งของ และข้อยกเว้นไม่ต้องออกมีอะไรบ้าง

94. ภาษีขายและภาษีซื้อในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้จ่ายเงินต้องระมัดระวัง

95. เงื่อนไขเอกสารรายจ่ายที่สรรพากรยอมรับ ไม่ต้องบวกกลับ

96. มีเอกสารการจ่าย แต่ทำไมสรรพากรบอกเป็นรายจ่ายต้องห้าม

97. รายจ่ายตามเอกสารที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งให้กรมสรรพากรลงเป็นรายจ่าย
ของกิจการได้
จริงหรือไม่

98. พนักงานจ่ายค่าใช้จ่าย แต่ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน ให้พนักงานเซ็นรับเงินใน
ใบสำคัญจ่ายแทน
ผู้รับเงินได้หรือไม่

99. เอกสารรายจ่ายที่มีการขีดฆ่าแก้ไขเป็นรายจ่ายต้องห้ามหรือไม่

100. รายการในเอกสารที่จะใช้พิสูจน์รายจ่ายว่าเกี่ยวข้องกับการประกอบการหรือไม่
เป็นอย่างไร


101. ภาษีซื้อต้องห้ามเกี่ยวข้องกับรายจ่ายอย่างไร

102. ภาษีซื้อต้องห้ามรายการใดบ้างที่ไม่ต้องห้ามนำมาลงเป็นรายจ่ายได้

103. หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย และรูปแบบของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

104. มีรายจ่ายอะไรบ้าง ที่ยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

105. เอกสารประกอบในการหักภาษี ณ ที่จ่ายมีอะไรบ้าง

106. ไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะแก้ไขอย่างไร

107. ถ้าการจ่ายเงินต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ไม่ได้หักจะปฏิบัติอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

108. ถูกราชการหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ออกใบเสร็จรับเงินแทนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ได้หรือไม่

109. การจ่ายเงินได้ที่ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
หรือไม่


110. การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีออกแทน

111. เอกสารรายจ่ายกรณีจ่าย “ค่าจ้างทำของ” ทำอย่างไรให้หักภาษีได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน


112. จ่าย”ค่านายหน้า” ให้นิติบุคคล กับบุคคลธรรมดาต้องมีเอกสารอะไรบ้าง และ
หักภาษี ณ ที่จ่าย
อัตราใด

113. พนักงานจ่ายเงินทดรองจ่ายแทนบริษัท เอกสารรายจ่ายต้องทำอย่างไร

114. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน ระบุชื่อพนักงานไม่ระบุชื่อบริษัท
ลงรายจ่ายได้
หรือไม่

115. ค่านํ้ามันรถพนักงานลงรายจ่ายบริษัทได้หรือไม่และต้องมีเอกสารประกอบอะไรบ้าง

116. เงินทดรองจ่ายที่กิจการจ่ายแทนคู่สัญญาหรือบริษัทในเครือทำเอกสารอย่างไร
และเป็น
รายจ่ายของกิจการได้หรือไม่ ภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่

117. เอกสารในการทำการส่งเสริการขายที่สรรพากรมักตรวจสอบ

118. นำสินค้าไปส่งเสริมการขายต้องออกเอกสารอย่างไรสรรพากรจึงจะยอมรับ
และเสียภาษี
อย่างประหยัด และถูกกฎหมาย

119. การขายสินค้าหรือบริการแล้วมีการแถมของแถมให้กับลูกค้าจะต้องออกใบกำกับภาษี
อย่างไร
ให้ถูกต้อง

120. เอกสารที่ใช้ในการตรวจนับสินค้าหรือนับสต็อกมีอะไรบ้าง

121. สินค้าในสต็อกสูญหายต้องใช้เอกสารใดเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี

122. การนำสินค้าไปใช้ในกิจการจะใช้เอกสารใดเป็นหลักฐาน

123. สินค้าหมดอายุ ล้าสมัย ถ้าจะตัดสต็อกให้ถูกต้องจะต้องมีการจัดทำเอกสารอย่างไร

124. การนำสินค้าไปให้ลูกค้าทดลองใช้ โดยไม่เก็บเงินกับลูกค้าต้องออกใบกำกับภาษี
หรือไม่
ลงรายงานภาษีขายหรือไม่ ใช้เอกสารหลักฐานอะไรเพื่อลงรายงานสินค้า
และวัตถุดิบ

125. นำสินค้าหรือวัตถุดิบไปทำลายต้องใช้เอกสารใดประกอบการทำลายสินค้าหรือวัตถุดิบ

126. เมื่อได้รับสินค้าหรือเมื่อจ่ายค่าสินค้าควรตรวจสอบและติดตามเอกสารอะไรบ้าง

127. วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูปเกิดความเสียหาย ต้องมีเอกสาร
หลักฐานอย่างไร
เมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบ

128. การจ่ายค่าใช้จ่ายจำนวนเงินมาก ควรดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารรายจ่ายอย่างไร
ให้รัดกุมและ
ถูกต้อง

129. กิจการซื้อบัตรการกุศลจะถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่ ใช้เอกสารใด
ประกอบการจ่ายเงิน


130. การวางระบบในการรับใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน

131. เทคนิคการตรวจสอบเอกสารรายจ่าย ทำอย่างไร ไม่ต้องเจอกับเอกสารปลอม
และไม่ถูกต้อง


132. การวางระบบเอกสารรายจ่ายให้กับพนักงานภายในเพื่อป้องกันการผิดพลาดในเอกสาร

133. ได้รับใบกำกับภาษีจากชำระเงินค่าสินค้าก่อนส่งมอบต้องบันทึกสต็อกหรือไม่

134. การขายสินค้าพร้อมติดตั้งจะออกใบกำกับภาษีเมื่อใด

135. ออกใบกำกับภาษีค่าสินค้า แต่สินค้าหมดทำได้หรือไม่

136. เมื่อมีการโอนสินค้าระหว่างสาขา ควรมีเอกสารอะไรบ้าง

137. การเช่าอาคารเพื่อทำสำนักงาน ควรทำสัญญาเช่าหรือไม่ ถ้าไม่ทำจะมีผลอย่างไร

138. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงาน

139. เอกสารที่ใช้ประกอบในการตัดหนี้สูญของลูกหนี้

140. ข้อควรระมัดระวังในเอกสารรายจ่ายอะไรบ้างที่มักถูกสรรพากรประเมิน

141. ใบกำกับภาษีตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสรรพากร

  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba