กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน

รหัสหลักสูตร : 21/3107

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 

กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายทีเกี่ยวข้อง
    สำหรับหัวหน้างาน

 • สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ตามกฎหมาย

2. หลักเกณฑ์สำคัญในการบริหารจัดการ ที่หัวหน้างานต้องรู้

 • หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้แรงงานหญิง และแรงงานเด็ก
  - การกำหนดลักษณะงาน
  - การคุ้มครองลูกจ้างหยิงตั้งครรภ์
  - การรับลูกจ้างจะต้องมีอายุเท่าไหร่
 • หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวัน เวลาทำงาน และเวลาพัก
  - หลักคิดเกี่ยวกับเวลาทำงานและชั่วโมง การทำงาน
  - ใคร? เป็นผู้กำหนดวันและเวลาทำงาน
  - “งานอันตราย” มีหลักเณฑ์อย่างไร?
  - ความหมายของเวลาพัก
  - ข้อควรระวัง กรณีการจัดเวลาพัก ไม่อยู่ในเวลาทำงาน
 • หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวันหยุดและวันลา
  - ประเภทของวันหยุด และหลักเกณฑ์ในการหยุด
  - งานประเภทใด? สามารถเปลี่ยนแปลงวันหยุดได้
  - ประเภทของวันลา มีอะไรบ้าง?
 • หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
  - ข้อควรระวังเกี่ยวกับค่าจ้าง อะไร? คือค่าจ้าง อะไร ไม่ใช่ค่าจ้าง
  - การจ่ายค่าจ้างของนายจ้างกรณีต่างๆ เช่น ปิดกิจการชั่วคราว นัดหยุดงานฯ
  - หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา ลูกจ้างสามารถมาทำเองได้หรือไม่
  - อัตราค่าล่วงเวลาและการคำนวณค่าล่วงเวลา
  - ลูกจ้างประเภทใด? ไม่มีสิทธิได้ค่าล่วงเวลา
  - หลักเกณฑ์การทำงานในวันหยุด และค่าทำงานในวันหยุด
  - อายุความฟ้องร้อง
  - ความรับผิดในดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม กรณีใดบ้าง

3. กรณีการล่วงละเมิดทางเพศ Sexual Harassment ในองค์กร จะมีผลในกรณีใดบ้าง

4. วินัยและการลงโทษทางวินัย

 • ประเภทและขอบเขตของวินัย
 • สาเหตุของการฝ่าฝืนวินัย
 • ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย

 

5. การจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และการจ่ายค่าชดเชย
    จะต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไร?

 • กรณีเลิกจ้าง ที่ต้องจ่ายค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ
 • อัตราค่าชดเชย
 • ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

 

6. คำพาพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง

 

7. ถาม-ตอบประเด็นปัญหา

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba