นักบัญชีกับการจัดทำรายงาน IPO : แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/5225

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 9,095 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 10,165 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรนักบัญชีกับการจัดทำรายงาน IPO :

แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 10.30 ชม.,อื่นๆ 1.30 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 10.30 ชม.,อื่นๆ 1.30 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต

หัวข้อสัมมนา

วันที่ 1 นักบัญชีกับการจัดทำรายงาน IPO : หลักเกณฑ์สำคัญของแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน
1. ความสำคัญของแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (69-1)
    และร่างหนังสือชี้ชวน

2. หลักการของแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (69-1)
3. การจัดโครงสร้างหน่วยงานทางการบัญชีและการเงิน
4. ความสำคัญของวัตถุประสงค์การใช้เงิน
    4.1 การปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่สำคัญ
    4.2 การจัดทำงบประมาณ
    4.3 แผนการลงทุนระยะยาว
5. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในทางปฏิบัติ
6. การรายงานผลการดำเนินงาน
7. การรายงานและทำความเข้าใจด้านกระแสเงินสด
    7.1 การจัดประเภทของกระแสเงินสด
    7.2 แผนงานทางธุรกิจกับกระแสเงินสด
    7.3 ข้อจำกัดในการใช้กระแสเงินสด
8. ความสำคัญของการจัดทำงบประมาณตามกฎหมายมหาชน
9. การวางแผนงานด้านงบประมาณและแนวปฏิบัติสำหรับการใช้งบประมาณกรณีต่างๆ
10. การสรุปรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการเกี่ยวข้องเกี่ยวโยง

วันที่ 2 นักบัญชีกับการจัดทำรายงาน IPO : การรายงานการวิเคราะห์จากข้อมูลทางการบัญชีการเงิน และผลประกอบการ (Workshop)

11. การทำความเข้าใจแผนงานในอนาคตที่ได้ยื่นไว้ตาม 69-1 และหนังสือชี้ชวน
    11.1 การจัดวางผังบัญชีเพื่อการบันทึกรายงานทางการเงิน
    11.2 การกำหนดรายงานที่สำคัญสำหรับส่วนงานที่ รับผิดชอบตามมาตรฐานการบัญชี
    11.3 การปรับปรุงรายการที่สำคัญสำหรับงบการเงินรายไตรมาสตามมาตรฐานการบัญชี
12. การวิเคราะห์งบการเงินและการจัดเตรียมอัตราส่วนทางการเงินตามที่กำหนด
    12.1 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญตาม ประเภทของการดำเนินงาน
    12.2 การเปรียบเทียบอัตราส่วนที่สำคัญทางการเงินกับอัตราส่วนมาตรฐาน
    12.3 การจัดวางข้อมูลที่สำคัญทางการบัญชีสำหรับการจัดทำอัตราส่วนทางการเงิน
13. การร่างรายงานการวิเคราะห์ผลประกอบการและการจัดการ
14. ตัวอย่างแนวทางการรายงานการวิเคราะห์จากข้อมูลทางการบัญชีและการเงิน
15. Workshop การเขียนรายงานการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา
16. การนำเสนอและการปรับปรุง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
10:30 1:30 10:30 1:30

วิทยากร

อ.สุรพล ถวัลยวิชชจิต

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba