e-Withholding Tax : ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/5127Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรe-Withholding Tax : ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี ไม่สามารถนับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมง
แบบไม่เป็นทางการได้

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอิเล็กทรอนิกส์

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปสาระสำคัญของ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ จะมีผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการการปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินและงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร?

3. แผนผังภาพรวมและลักษณะความเชื่อมโยง-เกี่ยวเนื่องของ e-Withholding Tax กับ
ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ควรทราบ

4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อกิจการ ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.1 พฤติกรรมผู้บริโภค และผลกระทบของกิจการ จากความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการชำระเงินที่เคลื่อนย้ายกระบวนการหลักไปสู่การรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน
4.2 ความจำเป็นของระบบการชำระเงินและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงาน
ทางบัญชีการเงินต้องทราบ

5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax ของผู้ประกอบการ

6. ใครจะเป็นผู้ที่ต้องเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax เพื่อให้ได้ลดอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้จ่ายเงินได้ / ผู้รับเงินได้)

7. ข้อดี-ข้อเสียของระบบ e-Withholding Tax (ด้าน Cash Flow และค่าธรรมเนียมแต่ละรายการ)

8. กระบวนการทำงาน e-Withholding Tax ในมุมที่ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินไม่ควรพลาด

9.วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ข้อควรพิจารณาและข้อควรระวังในการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
9.1 การวิเคราะห์ในแง่มุมธุรกิจ กิจการ และคู่ค้า
9.2 การวิเคราะห์ในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับสรรพากรและภาระภาษี
9.3 การวิเคราะห์ในแง่มุมผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินและผู้เกี่ยวข้อง
9.4 แง่มุมระบบและความปลอดภัยข้อมูล
9.5 ประเด็นค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

10. ไขประเด็นข้อสงสัยกรณีกิจการใช้ระบบ e-Withholding Tax
10.1 กิจการใช้ระบบ e-Withholding Tax จะต้องใช้งานทั้งระบบหรือเพียงบางส่วนได้?
10.2 กิจการใช้ระบบ e-Withholding Tax กับธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวหรือหลายแห่ง
10.3 กิจการทดลองใช้ระบบ e-Withholding Tax แล้ว สามารถยกเลิกการใช้ได้หรือไม่ และมีผลอย่างไร?
10.4 จะมีการปรับอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่มีหลายอัตราให้ลดจำนวนอัตราลงหรือไม่?

11. หลักในการพิจารณาและกระบวนการตัดสินใจใช้ระบบ e-Withholding Tax

12. เปรียบเทียบความแตกต่างด้านการให้บริการของแต่ละธนาคารเพื่อการตัดสินใจในการใช้บริการ

13. Case Study และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าระบบ e-Withholding Tax
13.1 ก่อนเข้าระบบ e-Withholding Tax
13.2 หลังเข้าระบบ e-Withholding Tax

14.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

เงื่อนไขการเข้าอบรม

1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทยให้ตรงกับบัตรประชาชน
4. ผู้เข้า สัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)
    พิมพ์ข้อคำถามผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างการอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการหลังเสร็จสิ้นการอบรม
6. เมื่อท่านชำระเงิน บริษัทฯจะส่ง Link การเข้าสัมมนาและไฟล์เอกสารล่วงหน้า 3 วันทำการ
    ก่อนวันสัมมนาโดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและคืนเงินทุกกรณี

** ห้ามบันทึกภาพ วีดิโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์) ** 
 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba