เจาะลึกการวิเคราะห์โครงการลงทุน ภาคปฏิบัติด้วย Excel

รหัสหลักสูตร : 21/5106

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะลึกการวิเคราะห์โครงการลงทุน ภาคปฏิบัติด้วย Excel

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

กรุณานำ Notebook ที่มี Microsoft Excel Version 2013 ขึ้นไปมาในวันสัมมนา

วิทยากรโดย ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญ ปัจจัยที่ควรพิจารณา และองค์ประกอบของโครงการลงทุน

2. แนวคิดในการตัดสินใจลงทุน ประเภทของการลงทุน ลักษณะการลงทุน 

3. บทบาทของนักบัญชีในการจัดทำการวิเคราะห์โครงการลงทุน

4. การรวบรวมและประเมินมูลค่าของเงินลงทุน และ ความแตกต่างของมูลค่าการลงทุนกับมูลค่าสินทรัพย์ถาวรทางบัญชี


5. การประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของโครงการด้วยข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินโครงการ พร้อมข้อดีและข้อเสียของเครื่องมือแต่ละประเภท

6.1 เครื่องมือที่ไม่คำนึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลา

- อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย (Benefit Cost Ratio :BCR)

- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)

- อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Rate of Return on Investment : ROI)

6.2 เครื่องมือที่คำนึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลา

- มูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money)

- ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discounted Payback Period)

- มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (Net Present Value : NPV)

- อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR)

- การจัดลำดับโครงการลงทุนด้วยค่าดัชนีการทำกำไร (Profitability Index : PI.)

7. ต้นทุนเงินทุน (Cost of Capital)

- ความหมาย ความสำคัญ และการประโยชน์ของต้นทุนของเงินทุน

- วิธีการคำนวณอัตราต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weight Average Cost of Capital : WACC)

- วิธีการคำนวณต้นทุนของหนี้สิน (Cost of Debt)

- วิธีการคำนวณต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity)

- กรณีศึกษา : การคำนวณต้นทุนของเงินทุน

8. การจัดทำงบลงทุน (Capital Budgeting) และเกณฑ์และการตัดสินใจเลือกโครงการ

9. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการลงทุน (Sensitivity Analysis of Capital Budgeting)

10. กรณีศึกษาด้วยโมเดลการคำนวณและสูตรการวิเคราะห์ ด้วย Excel

11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba