การจัดทำงบการเงิน การเตรียมข้อมูลการปิดบัญชี และการนำเสนองบการเงินให้สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนนำส่งงบการเงิน (จ.ระยอง)

รหัสหลักสูตร : 24/4029/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,140 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 2,675 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


การจัดทำงบการเงิน การเตรียมข้อมูลการปิดบัญชี และการนำเสนองบการเงินให้สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนนำส่งงบการเงิน 

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

โดย อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

หัวข้อสัมมนา

1.การเตรียมข้อมูลการปิดบัญชีตามมาตรฐานการ บัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

- ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างการนำเสนองบการเงินของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะและกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

- การจัดเตรียมข้อมูลงบการเงินให้สอดคล้องการกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

- ข้อควรระมัดระวังในการจัดทำงบการเงินของกิจการขายสินค้า บริการ กิจการอุตสาหกรรม ค้าปลีก
และค้าส่ง

2.รายการทางบัญชีที่ต้องระมัดระวังในการปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางเงินในงบการเงิน

- บัญชีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ที่แสดงในงบการเงิน

- บัญชีลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน กับบัญชีรายได้ในงบกำไรขาดทุน(งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)

- บัญชีสินค้าคงเหลือ จะต้องพิจารณาการวัดมูลค่า และการตรวจนับสินค้าคงเหลืออย่างไร

ให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน วัดมูลค่าเริ่มแรกและวัดมูลค่า
ภายหลังการรับรู้รายการอย่างไรให้สอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน

- การแสดงรายการและการจัดประเภทรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ภาษีเงินได้ค้างจ่าย การประมาณการหนี้สิน

- หนี้สินระยะยาว ให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

3.พิจารณาการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อการจัดทำงบการเงินก่อนนำส่งงบการเงิน

4.มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

- หลักการสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลทบทวนนโยบายการบัญชี

- เหตุผลสำคัญและวิธีการบัญชีของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

- วิธีการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเมื่อมีการแก้ไขข้อผิดพลาด

5.มาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs บทที่ 7 เรื่อง ลูกหนี้

- หลักและวิธีประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ 

- การตัดจำหน่ายหนี้สูญ

6.มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

- ณ วันสิ้นรอบบัญชีกิจการจะวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือวิธีใด

- แนวปฏิบัติในการใช้มูลค่าสุทธิที่จะได้รับกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือ

- กิจการรับรู้มูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อใด

- การกลับรายการของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ปรับลดและรับรู้ต้นทุนขาย

- ความแตกต่างของรายการสินค้าคงเหลือแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กับความแตกต่าง
ของหลักการภาษี

- ผลกระทบของการปฏิบัติ และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

7.มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของที่ดินอาคารและอุปกรณ์

- ปัญหาการแลกเปลี่ยนและการตีราคาสินทรัพย์

- การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ณ วันสิ้นรอบบัญชี

- มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่นักบัญชีควรระมัดระวังในการปิดบัญชี

8.มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

- การตั้งประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแนวปฏิบัติที่สำคัญ ผลกระทบและจุดที่ต้องพิจารณา
ในการตั้งประมาณการ

9.มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

- ข้อแตกต่างของ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บทที่ 18 รายได้
บทที่ 19 การรับรู้รายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ บทที่ 20 สัญญาก่อสร้าง

- ข้อควรระมัดระวังใน 5 ขั้นตอนในการพิจารณารับรู้รายได้ มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

10.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba