การตรวจทานรายการทางบัญชี และรายการผิดปกติในงบการเงิน พร้อมกรณีศึกษา ตัวอย่างข้อผิดพลาดสำหรับ Senior Accountant (หลักสูตรใหม่ ปี 2566) (จ.ระยอง)

รหัสหลักสูตร : 21/2178/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรSenior Accountant (Assistant Accounting Manager) การตรวจทาน ทางรายการทางบัญชี และกรณีตัวอย่างข้อผิดพลาด  และรายการผิดปกติในงบการเงินสำหรับหัวหน้าบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
  • ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)  ของ Senior Accountant
  • ทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีของ Senior Accountant ที่บริษัทต้องการ
  • กรณีตัวอย่างข้อผิดพลาด และรายการผิดปกติในงบการเงิน

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1. ความรับผิดชอบของ Senior Accountant ต่อ Junior Accountant ในทีม (Subordinate’s Responsibilities)
   - ตรวจสอบ (Verifying) จัดสรร (Allocating) ลงรายการบัญชี (Posting) และกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้
   - การควบคุมจัดทำรายงานทางการเงิน (Error-free accounting reports) และนำเสนอผิดพลาดพร้อมทั้งแนวทางป้องกัน
   - วิเคราะห์สารสนเทศและนำเสนอข้อมูลทางการเงิน (Analyzing financial information)
   - ระบุข้อผิดพลาดและแนะนำวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย
   - กำกับดูแล Junior Accountant

2. ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)  ของ Senior Accountant
   2.1 การวิเคราะห์รายการบัญชีและผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงิน
   2.2 การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ๆ ที่ควรรู้ทั้ง NPAEs และ PAEs  
   2.3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
     - ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
     - ข้อผิดพลาดในการ Group ตัวเลขในงบทดลองเพื่อจัดทำงบการเงิน
     - รายการบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว
     - ตัวเลขในงบการเงิน VS หมายเหตุประกอบงบการเงิน
     - ธุรกรรมทางการเงิน VS รายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
     - หนังสือรับรองบริษัท VS ผู้มีอำนาจในการลงนาม ในงบการเงิน
     - บัญชีค่าแรงงานเงินเดือนพนักงาน VS ภ.ง.ด. 1ก
   2.4 วางแผน มอบหมาย และตรวจสอบการทำงานของทีม
   2.5 สอบทานกระบวนการปิดบัญชีประจำเดือน ไตรมาส และประจำงวด

- ด้านสินทรัพย์
•เงินฝากธนาคาร VS เงินสด
•ลูกหนี้การค้า VS ระยะเวลาการเก็บหนี้
•สินค้าคงเหลือต้น VS ระยะเวลาถือครอง

- สินค้าคงคลัง
•ลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ VS รายได้อื่น (ดอกเบี้ย)
•การตีราคาใหม่ VS ราคายุติธรรม
•ทะเบียนสินทรัพย์ VS มูลค่าสินทรัพย์คงเหลือ
•สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุน VSมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

- ด้านหนี้สิน
•เจ้าหนี้การค้า VS ระยะเวลาจ่ายเจ้าหนี้การค้า
•เจ้าหนี้การค้า VS หนี้สินหมุนเวียนอื่น
•ประมาณการหนี้สิน VS การแก้ไขปรับปรุงประมาณการ

- ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น
•กำไรสะสม VS เงินปันผล
•เพิ่มทุน ลดทุน VS บอจ. 5

- ด้านงบกำไรขาดทุน
•รายได้ตามแบบ ภพ. 30 VS รายได้ตามแบบ ภ.ง.ด. 50
•การตั้งรายได้ค้างรับ VS ใบกำกับภาษี
•ต้นทุนทงการเงิน VS ต้นทุนของสินทรัพย์
•ค่าใช้จ่ายในการขาย VS ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
•การเพิ่มขึ้นและลดลงของอัตรากำไรขั้นต้น
•สัดส่วนค่าใช้จ่าย VS สัดส่วนรายได้
•การปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย VS ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
   2.6 พัฒนาและบันทึกกระบวนการทางธุรกิจและนโยบายการบัญชีเพื่อรักษามาตรฐานและเสริมสร้างการควบคุมภายใน
   2.7 ติดต่อประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายการเงินและผู้จัดการฝ่ายบัญชีเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน

3. Senior Accountant กับการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working Relationship)
   - ให้การสนับสนุนด้าน Technical support  และคำแนะนำเกี่ยวกับนักบัญชีบริหาร
   - สอบทานและเสนอแนะการปรับเปลี่ยนระบบและขั้นตอนทางการบัญชี
   - เตรียมข้อมูลในกระบวนการกำหนดเป้าหมายของแต่ละแผนก
   - จัดทำงบการเงินและจัดทำงบประมาณตามความต้องการของผู้บริหาร
   - ช่วยการตรวจสอบภาษีและคืนภาษี

4. กรณีศึกษารายการทางบัญชี และกรณีตัวอย่างข้อผิดพลาด และรายการผิดปกติใน   งบการเงิน

5. ทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีของ Senior Accountant ที่บริษัทต้องการ

6. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรม โนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
115 ซอย ศูนย์การค้า 4, ตำบล ท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000
โทรศัพท์ :
0985614930
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba