การตรวจสอบความถูกต้องในการปิดบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน (จ.ปทุมธานี)

รหัสหลักสูตร : 21/2768/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การตรวจสอบความถูกต้องในการปิดบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• การตรวจสอบความครบถ้วนของรายการทางบัญชีก่อนปิดบัญชี
• การจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
• ประเด็นความเสี่ยงของรายการในงบการเงินที่นักบัญชีควรระมัดระวัง

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1.การตรวจสอบความครบถ้วนของรายการทางบัญชีก่อนปิดบัญชี

2.ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
- การวิเคราะห์รายการบัญชีลูกหนี้ และการวิเคราะห์อายุหนี้
- การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- หลักเกณฑ์การตัดจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี
- แนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้

3.ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
- การจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ
- วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
- การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ และการคำนวณต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
- การประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ และการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
- การปรับปรุงรายการสินค้าคงเหลือ ขาด-เกิน หลังการตรวจนับ
- แนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ

4.ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
- การกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- หลักเกณฑ์ในการพิจารณารายการสินทรัพย์มูลค่าต่ำ (Low Value Asset)
- การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าต้นทุนเริ่มแรกของการได้มาซึ่งสินทรัพย์
- การรับรู้รายการต้นทุนของสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง
- การประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
- การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ และวันที่เริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
- การคิดค่าเสื่อมราคาแยกตามส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญของสินทรัพย์
- การวัดมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์ที่แลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์
- วิธีการตีราคาใหม่ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันที่ตีราคาใหม่ และการบันทึกรายการบัญชี
- แนวปฏิบัติของสินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่าการเงิน (เช่าซื้อ ลิสซิ่ง)
- วิธีการคำนวณมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่าการเงิน (เช่าซื้อ ลิสซิ่ง)
- แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
- ปัญหาและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

5.ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
- รายการใดถือเป็นรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าต้นทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- วิธีการตัดจำหน่ายรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- ข้อควรระวังในการบันทึกรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

6.การปรับปรุงรายการทางบัญชี การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขข้อผิดพลาด
- การปรับปรุงรายได้ค้างรับ รายได้รับล่วงหน้า
- การปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
- การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี ที่ส่งผลต่อการปรับงบการเงินย้อนหลัง

7.การจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- การจัดทำรายงานทางการเงินของธุรกิจแต่ละประเภท
- การจัดทำรายงานทางการเงินตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

8.ประเด็นความเสี่ยงของรายการในงบการเงินที่นักบัญชีควรระมัดระวัง
- การรับรู้รายการสินทรัพย์และหนี้สิน สูง-ต่ำ กว่าความเป็นจริง
- การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย สูง-ต่ำ กว่าความเป็นจริง
- ลูกหนี้-เจ้าหนี้ ที่เป็นรายการระหว่างกันของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

9. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba