ผลกระทบมาตรฐาน NPAEs ที่เกี่ยวข้องกับ งบแสดงฐานะทางการเงิน & งบกำไรขาดทุน (หลักสูตรใหม่ปี 2566) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2264Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

ผลกระทบมาตรฐาน NPAEs  ที่เกี่ยวข้องกับ งบแสดงฐานะทางการเงิน & งบกำไรขาดทุน 


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี รออนุมัติ


• ผลกระทบมาตรฐาน NPAEs ที่เกี่ยวข้องกับงบแสดงฐานะทางการเงิน
• ผลกระทบมาตรฐาน NPAEs ที่เกี่ยวข้องกับงบกำไรขาดทุน
• ผลกระทบมาตรฐาน NPAEs ที่เกี่ยวข้องกับงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
• ผลกระทบมาตรฐาน NPAEs ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน

 

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา


1. ผลกระทบมาตรฐาน NPAEs ที่เกี่ยวข้องกับงบแสดงฐานะทางการเงิน
1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- การแก้ไข "นิยามเงินสด"
1.2 ลูกหนี้การค้า
- การรับรู้รายการหนี้สูญได้รับคืนเป็นรายได้อื่นๆ ในงบกำไรขาดทุน
1.3 สินค้าคงเหลือ
- การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
   
• ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ ผลิตผลทางการเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยวแร่ และผลิตภัณฑ์จากแร่
    • ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์
1.4 เงินลงทุน
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า
- ต้นทุนการทำรายการ
1.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- การวัดมูลค่าด้วยวิธีตีราคาใหม่
- ที่ดินอาจมีอายุการใช้ประโยชน์จำกัด
- ทางเลือกในการใช้มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์แทนประมาณราคาขายหักด้วยต้นทุนในการขาย
- การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
1.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- อายุการใช้ประโยชน์สำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบได้แน่นอน
- ปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการกำหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
1.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- การวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม
1.8 สัญญาเช่า
- การเปลี่ยนคำนิยาม“สัญญาเช่าการเงิน” เป็น “สัญญาเช่าเงินทุน”
1.9 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
- การเพิ่มเติมสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

2. ผลกระทบมาตรฐาน NPAEs ที่เกี่ยวข้องกับงบกำไรขาดทุน
2.1 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
2.2 ข้อบ่งชี้ในการพิจารณาการเป็นตัวการ -ตัวแทน
2.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- การแปลงค่าสินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม
- การแปลงค่าของรายการ OCI
- การแปลงค่าผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศที่เป็นสาขา
- การแปลงค่าผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศในงบการเงินรวมหรืองบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย
- สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน
- การแปลงค่ารายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน(อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารรับซื้อและที่ธนาคารขาย)

3. ผลกระทบมาตรฐาน NPAEs ที่เกี่ยวข้องกับงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
3.1 การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หากเลือกใช้)
3.2 ผลกำไรหรือขาดทุนจากหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากการวัดมูลค่าใหม่ของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ (หากเลือกใช้)
3.3 ผลกำไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดของหลักทรัพย์เผื่อขาย
3.4 ผลกำไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดของหลักทรัพย์เผื่อขาย
3.5 ผลกำไรและขาดทุนที่มีประสิทธิผลจากเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (หากเลือกใช้)
3.6 ผลกำไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ

4. ผลกระทบมาตรฐาน NPAEs  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน
4.1 การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
4.2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba