แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำคัญ

รหัสหลักสูตร : 21/2251

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรแนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำคัญ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• UPDATE แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับสำคัญ
• ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำคัญ
• การจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ (ฉบับที่ 2)

- เอกสารที่ต้องจัดทำในระบบสินค้าคงเหลือที่ถูกต้องและกระบวนการควบคุมสินค้าคงเหลือ
- การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือในอุตสาหกรรม บริการ และ Trading
- การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือและการจัดทำบัญชีสินค้าให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมาตรฐานการบัญชี
- การบันทึกบัญชีกรณีสินค้าตกรุ่น ล้าสมัย
- การบันทึกบัญชีเมื่อทำลายสินค้าและวัตถุดิบ
- การบันทึกบัญชีเมื่อนำสินค้าไปส่งเสริมการขาย

2. ประเด็นนโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด (ฉบับที่ 8) และเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
- การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
- ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการประมาณการ
- เหตุการณ์ภายหลังวันที่รอบระยะเวลารายงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี (ฉบับที่ 10)

3. มาตรฐานการบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ฉบับที่ 16)
- หลักเกณฑ์การรับรู้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เมื่อเริ่มแรกและภายหลัง
- หลักเกณฑ์การตีราคาทรัพย์สินใหม่
- วิธีการบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่ และ ข้อควรระวัง
- การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เป็นรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ปัญหาการบันทึกบัญชีเกี่ยวที่ดินอาคารและอุปกรณ์

4. มาตรฐานการบัญชีต้นทุนการกู้ยืม (ฉบับที่ 23)
- ดอกเบี้ยกับมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร
- ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารนำมารวมเป็นต้นทุนของสินค้าได้หรือไม่
- ต้นทุนการกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีหรือไม่ต้นทุนการกู้ยืม เช่น ดอกเบี้ยที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
- การเริ่มต้นและสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
- ข้อดีและข้อเสียของการบันทึกดอกเบี้ยเป็นสินทรัพย์

5. มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชี (ฉบับที่ 19)
- ประเภทผลประโยชน์พนักงานและหลักการรับรู้รายการทางบัญชี
- ผลกระทบทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชี

6. มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ฉบับที่ 37)
- หลักเกณฑ์การรับรู้ประมาณการหนี้สิน
- การวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน
- การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน
- สัญญาที่สร้างภาระ
- หลักการเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
- ข้อควรระมัดระวังในการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน

7. มาตรฐานการรายงานทางการเงินรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (ฉบับที่ 15)
- วิธีการรับรู้รายได้
- หลักเกณฑ์ที่สำคัญของการรับรู้รายได้
- ตัวอย่างการรับรู้รายได้ของธุรกิจขายสินค้า
- ตัวอย่างการรับรู้รายได้ของธุรกิจให้บริการ

8. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสัญญาเช่า (ฉบับที่ 16)
- หลักการรับรู้รายการเช่าของผู้เช่าและผู้ให้เช่า
- ข้อยกเว้นเกี่ยวกับสัญญาเช่า
- การเปลี่ยนแปลงสัญญาเข่า
- ตัวอย่างการบันทึกบัญชีตามสัญญาเช่าของธุรกิจเช่าซื้อ ผ่อนชำระ และ ลีสซิ่ง

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 3 (เดิน 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba