สรุปประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ NPAEs (หลักสูตรใหม่ ปี 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/2397

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรสรุปประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ NPAEs
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง

  • ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ TFRS for NPAEs เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
  • ตัวอย่างประกอบความเข้าใจพร้อมบันทึกบัญชี
  • ประเด็นข้อผิดพลาดที่พบจากการนำ TFRS for NPAEs มาใช้ปฏิบัติ

    วิทยากรโดย ดร.ธนาดล รักษาพล

หัวข้อสัมมนา
1. กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ฉบับปรุงปรุงใหม่)

2. สรุปประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ด้านสินทรัพย์
   - สินค้าคงเหลือ
   - ลูกหนี้การค้า
   - เงินลงทุนในตราสารหนี้และทุน
   - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ

3. สรุปประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ด้านหนี้สิน
   - ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
   - ประมาณการหนี้สิน
   - การบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้
   - ผลประโยชน์พนักงาน
   - สัญญาเช่า

4. ข้อกำหนดที่เพิ่มเติมสำหรับ TFRS for NPAEs พร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
   - การตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ใหม่ (revaluation)
   - การใช้หลัก fair value กับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

5. ประเด็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยจากการนำ TFRS for NPAEs มาใช้ปฏิบัติ
   - การเลือกใช้หลักการตามมาตรฐานการบัญชี
   - การวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สินในงบการเงิน
   - สรุปการปรับปรุงมาตรฐาน TFRS for NPAEs
   - ข้อผิดพลาดอื่น ๆ

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธนาดล รักษาพล

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีสวนหลวง ร.9 ทางออกที่ 1 (ห่างจากสถานี 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba