นักบัญชีกับการเตรียมความพร้อมงานบัญชี ก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ (หลักสูตรใหม่ ปี 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/2751

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


นักบัญชีกับการเตรียมความพร้อมงานบัญชี ก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่น ๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่น ๆ 3 ชม.

 

• การเตรียมความพร้อมงานบัญชีสำหรับการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์
• มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• ผลกระทบทางด้านบัญชีเมื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

วิทยากรโดย รศ.สุชาติ เหล่าปรีดา

หัวข้อสัมมนา


1. การเตรียมความพร้อมงานบัญชีสำหรับการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์

2. ข้อดีและข้อควรระวังของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3. หลักเกณฑ์การนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่นักบัญชีต้องทราบ

4. การเปลี่ยนเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ (NPAEs) มาเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ (PAEs)
   - การวางระบบบัญชีที่ถูกต้อง
   - รายงานทางการเงินที่แตกต่างไปจากเดิม
   - การจัดทำและการนำส่งงบการเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5. ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

6. มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

7. ผลกระทบทางด้านบัญชีเมื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
   - รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   - การออกหุ้นให้กรรมการ/พนักงาน
   - การปรับโครงสร้างธุรกิจหรือการถือหุ้น

8. ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
   - องค์ประกอบและการบริหารความเสี่ยง
   - ข้อพิจารณาในการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
   - หลักเกณฑ์การประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์

9. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านบัญชี – การเงิน
9.1 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และข้อกำหนดของแต่ละตำแหน่ง
   - ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)
   - ผู้สอบบัญชี (Auditor)
   - ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
   - คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
9.2 คุณสมบัติของบุคลากร ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)
   -CFO
   -ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

10. ปัญหาข้อผิดพลาดทางการบัญชีที่พบบ่อยในงบการเงินที่จะเสนอยื่น IPO
   - การเปลี่ยนเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
   - การรับรู้รายได้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนด
   - การเพิ่มทุน การขายหุ้นใหม่หรือหุ้นเดิมให้แก่กรรมการ พนักงานหรือบุคคลอื่น ที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องการจ่ายโดยหุ้นเป็นเกณฑ์
   - อายุการใช้งานของสินทรัพย์
   - การรวมกิจการ
   - ไม่พิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
   - ความเพียงพอของการตั้งสำรองต่าง ๆ
   - การบันทึกภาระหนี้สินไม่ครบถ้วน
   - การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันไม่ครบถ้วน

11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

รศ.สุชาติ เหล่าปรีดา

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 3 (เดิน 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba