เจาะลึกการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของ TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565)

รหัสหลักสูตร : 23/4148

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


เจาะลึกการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ของ

TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

โดย อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์

หัวข้อสัมมนา


1. สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2566)

2. สรุปสาระสำคัญของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (บทที่ 10)

    - การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการด้วยวิธีการตีราคาใหม่ (Revaluation)

    - ที่ดินที่มีอายุการใช้ประโยชน์จำกัด

    - การจัดประเภทรายการ “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย”

3. สรุปสาระสำคัญของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (บทที่ 11)

    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบได้แน่นอน

    - ปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการกำหนดอายุการใช้ประโยชน์

4. สรุปสาระสำคัญของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (บทที่ 12)

    - การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม (Fair Value)

5. สรุปสาระสำคัญของต้นทุนการกู้ยืม  (บทที่ 13)

6. สรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่า (บทที่ 14)

7. กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องและประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-276-4995
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba