รายการทางบัญชีที่สำคัญบนงบการเงิน ซึ่งนักบัญชีต้องระมัดระวัง

รหัสหลักสูตร : 23/4928

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,712 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 2,140 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


รายการทางบัญชีที่สำคัญบนงบการเงิน ซึ่งนักบัญชีต้องระมัดระวัง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

โดย อาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

1. รายการบัญชี “เงินสด”
- บัญชีแยกประเภทเงินสดคงเหลือมียอดติดลบ
- ตรวจนับเงินสดแล้วพบว่าตัวเลขจริงไม่ตรงกับตัวเลขในบัญชี (เงินเกิน เงินขาด)
2. รายการบัญชี “เงินฝากธนาคาร”
- รายการบัญชีคงเหลือตามบัญชีไม่ตรงกับรายการบัญชีเงินฝากธนาคารตาม Statement
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะสั้น ในงบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายการโอนที่ไม่ทราบชื่อสามารถติดรายการกระทบยอดในงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารได้หรือไม่
3. รายการบัญชี “ลูกหนี้การค้า”
- การแสดงยอดควบคุมบัญชีลูกหนี้การค้ารายตัว
- หากไม่มีการตรวจสอบลูกหนี้ถึงความมีตัวตนอยู่จริงกิจการจะต้องทำอย่างไร
- การวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า
- หลักการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
4. รายการบัญชี “สินค้าคงเหลือ”
- การจัดการหน่วยนับ เพื่อลดปัญหาการจัดการ Stock
- หลักการคำนวณต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
- ข้อควรระวังและการแก้ไขปัญหารายการสินค้าที่รับเข้าแต่ไม่มีการจ่ายออก
- วิธีการบริหารและจัดการสินค้าคงเหลือ
5. รายการบัญชี “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์”
- เกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรเป็นสินทรัพย์ อย่างไรเป็นค่าใช้จ่าย
- การออกแบบ การวางระบบ กำหนดผังรหัสบัญชีและการควบคุม
- ข้อกำหนดในการพิจารณาในการรับรู้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา ประมาณการอายุการใช้งานและประมาณการสินค้าคงเหลือ
- ส่วนประกอบของราคาทุน กับ ต้นทุนการกู้ยืม
6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงพยาบาลนครธน
1 ซอยพระรามที่2 ซอย56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.
โทรศัพท์ :
02 416-5454
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba