การควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี จุดที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง

รหัสหลักสูตร : 23/4053/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี

จุดที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชม.

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

 

1.การวางระบบและการควบคุมภายในที่นักบัญชีต้องทราบเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ

2.ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจกับการควบคุมภายในที่กระทบต่อรายการทางบัญชีซึ่งนักบัญชีต้องให้ความระมัดระวัง

2.1 การควบคุมภายในด้านบัญชีสินค้าคงเหลือ

- การวางระบบบัญชี ตามหลักการควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อบัญชีสินค้าคงเหลือ 

- การรับรู้รายการที่เกี่ยวกับบัญชีสินค้าคงเหลือ 

- การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ

- Case Study ที่เกิดจากการควบคุมภายในของบัญชีสินค้าคงเหลือ

2.2 การควบคุมภายในด้านบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

- การวางระบบบัญชี ตามหลักการควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

- การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกที่เกี่ยวกับบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

- การรับรู้รายการภายหลังที่เคยรับรู้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มาแล้ว 

- การวัดมูลค่าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

- การรับรู้การคิดค่าเสื่อมราคา และหลักเกณฑ์วิธีการที่ใช้ในการคำนวณค่าเสื่อมราคา

- วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา อายุการใช้งาน และมูลค่าคงเหลือ

- Case Study ที่เกิดจากการควบคุมภายในของบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

2.3 การควบคุมภายในด้านบัญชีลูกหนี้ 

- การวางระบบบัญชี ตามหลักการควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อบัญชีลูกหนี้ 

- การรับรู้รายการที่เกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้ 

- การวัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เพื่อพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

- การตัดจำหน่ายหนี้สูญ

- Case Study ที่เกิดจากการควบคุมภายในของบัญชีลูกหนี้ 

2.4 การควบคุมภายในด้านบัญชีเจ้าหนี้ 

- การวางระบบบัญชี ตามหลักการควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อบัญชีเจ้าหนี้ 

- การรับรู้รายการที่เกี่ยวกับบัญชีเจ้าหนี้

- การรับรู้รายการที่เกี่ยวกับบัญชีประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 

- การวัดมูลค่าด้วยประมาณการที่ดีที่สุด เพื่อพิจารณาการตั้งประมาณการหนี้สิน 

- Case Study ที่เกิดจากการควบคุมภายในของบัญชีเจ้าหนี้ 

 2.5 การควบคุมภายในด้านบัญชีรายได้ 

- การวางระบบบัญชี ตามหลักการควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อบัญชีรายได้

- การรับรู้รายการที่เกี่ยวกับบัญชีรายได้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

- Case Study ที่เกิดจากการควบคุมภายในของบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ 

2.6 การควบคุมภายในด้านบัญชีค่าใช้จ่าย 

- การวางระบบบัญชี ตามหลักการควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อบัญชีค่าใช้จ่าย

- Case Study ที่เกิดจากการควบคุมภายในของบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 

3.คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีสวยนหลวง ร.9 ทางออกที่ 4 (เดิน 500 มตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba